Ocolul Silvic Privat Baraolt

Private Forest Managers of Baraolt

Anunturi/Licitatii/Stiri

view:  full / summary

Licita�?ie - �?rverés

Posted by Benkő Lehel on July 29, 2016 at 7:20 AM Comments comments (9)

 

 

Ocolul Silvic Privat Baraolt organizează licitație pentru vânzarea a 3,1 mc lemn de foc fag, gorun și carpen, confiscate. Licitația va avea loc vineri, 5 august 2016 în satul Micloșoara, nr. 10 de la ora 10.

 

 

A Barót Magánerdészet árverést szervez 3,1 köbméter elkobozott bükk, tölgy és gyertyán tüzifa értékesítésére. Az árverésre Miklósváron a a 10-es szám alatt kerül sor 2016 augusztus 5-én.

 

Licitatie - Arveres

Posted by Benkő Lehel on July 5, 2016 at 4:55 AM Comments comments (0)

Ocolul Silvic Privat Baraolt organizează licitație pentru vânzarea a 6.2 mc lemn de foc fag, confiscate. Licitația va avea loc vineri, 8 iulie 2016 în comuna Ormeniș la depozitul composesoratului de la ora 10.

 

A Barót Magánerdészet árverést szervez 6,2 köbméter elkobozott bükk tüzifa értékesítésére. Az árverésre Ürmösön a közbirtokosság lerakatánál kerül sor 2016 július 8-án.

Licitatie - Arveres

Posted by Benkő Lehel on August 26, 2015 at 4:20 AM Comments comments (0)

Ocolul Silvic Privat Baraolt organizează licitație pentru vânzarea a 1,232 mc lemn lucru rășinoase și 0,4 mc lăturoaie confiscate. Licitația va avea loc la o dată viitoare în comuna Vârghiș la depozitul composesoratului de la ora x.

A Barót Magánerdészet árverést szervez 1,232 köbméter elkobozott fenyő gerenda (16x16) és 0,4 köbméter szegy-deszka értékesítésére. Az árverésre a jövőben Vargyason a közbirtokosság lerakatánál kerül sor.

Licitatie - Arverés

Posted by Benkő Lehel on August 13, 2015 at 6:50 AM Comments comments (0)

A Barót Magánerdészet árverést szervez 3 köbméter elkobozott fenyő rúdfa (kerítéscölöpnek) értékesítésére. Az árverésre augusztus 19-én 10 órakor Vargyason a 609-es szám alatt kerül sor.

 

Ocolul Silvic Privat Baraolt organizează licitație pentru vânzarea a 3 mc lemn lucru manele rășinoase confiscate. Licitația va avea loc în data de 19.08.2015 în comuna Vârghiș nr. 609 de la ora 10.

 

 

HIRDETES

Posted by Benkő Lehel on July 3, 2015 at 6:20 AM Comments comments (0)

A BARÓT MAGÁNERDÉSZET Barót, Petőfi Sándor utca, Kovászna megye, 10A szám, , alatti székhellyel értesíti az érdekelteket, hogy a Homoródi Dombság ROSPA0027 természetvédelmi terület és ROSCI0036 élőhelyvédelmi terület integrált kezelési tervét a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés és természetvédelmi hatásvizsgálat a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 27/2015.06.30 számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfőtől - csütörtökig 8.00-16.30 óra között, pénteken 8.00-14.00 óra között.

Az érintettek észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt; tel:0266 - 312454; 0266 - 371313; fax:0266 – 310041

A döntés megtalálható az Ügynökség web oldalán:

apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu

a Homoródi Dombság ROSPA0027 természetvédelmi terület és ROSCI0036 élőhelyvédelmi terület integrált kezelési terve megtalálható a következő web oldalakon:

ospbaraolt.webs.com

apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu/Documentatii procedura SEA şi EA

 

ANUNT PUBLIC

Posted by Benkő Lehel on July 3, 2015 at 6:20 AM Comments comments (0)

OCOLUL SILVIC PRIVAT BARAOLT cu sediul în Baraolt, str. Petőfi Sándor, nr.10A, judeţul Covasna titularul planului: ”Plan de Management integrat privind siturile ROSPA0027 şi ROSCI0036 şi Arii naturale de interes Naţional COD SMIS – CSNR 36407”, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului în cadrul planurilor care nu necesită efectuarea evaluării de mediu şi nici efectuarea evaluării adecvate. Planul urmează să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu conform Deciziei de încadrare nr.27 din 30.06.2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita. Documentaţia care a stat la baza deciziei poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str.Márton Áron, nr.43, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00.

Observaţiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului;

Tel:0266312454; 0266371313; fax:0266310041;

Decizia etapei de încadrare se află la următoarea adresă de internet: apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu

 

Planul de Management integrat privind siturile ROSPA0027 şi ROSCI0036 şi arii naturale de interes naţional cod SMIS – CSNR 36407 se poate accesa pe pagina de web a titularului planului: ospbaraolt.webs.com, respectiv pe pagina de web a APM Harghita: apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu/Documentatii procedura SEA şi EA

 

Licitatie lemn confiscat

Posted by Benkő Lehel on June 22, 2015 at 6:55 AM Comments comments (0)

Ocolul Silvic Privat Baraolt organizează licitație pentru o cantitate de 4,96 mc lemn de foc specia gorun.

Licitația se va desfășura la sediul Composesoratului Varghis la data de 25.06.2014 la ora 10.

Licitatie lemn confiscat

Posted by Benkő Lehel on February 17, 2014 at 2:05 AM

Ocolul Silvic Privat Baraolt organizează licitație pentru o cantitate de 1,1 mst lemn de foc (crăci) specia fag.

Licitația se va desfășura la sediul Ocolului Silvic Privat Baraolt din strada Petőfi Sándor nr. 10A la data de 19.02.2014 la ora 12.

Consultare Publica PVRC

Posted by Benkő Lehel on June 10, 2013 at 4:45 AM Comments comments (0)

Anunţ


Consultare Publică


privind identificarea şi stabilirea Pădurilor cu Valoare ridicată de Conservare de pe raza Composesoratului Racoşul de Sus

Ocolul Silvic Privat Baraolt deţinător al Certificatului FSC (Forest Stewardship Council) SA-FM-COC- 002463 pentru Management Forestier Responsabil, a inclus in grupul proprietarilor cu păduri certificate şi Composesoratul Racoşul de Sus.

Concomitent s-au demarat activitaţile de identificare a Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare din cadrul acestei proprietăţ – în baza Principiului 9 al Standardului de certificare FSC şi definite conform Ghidului Practic privind Identificarea şi Managementul Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare (ghidul poate fi descarcat de pe site-ul www.cerificareforestiera.ro).

Idetificarea PVRC în vederea conservării şi chiar a îmbunătăţirii valorilor ridicate de conservare este deosebit de importantă pentru toţi cei care doresc precticarea unei silviculturi responsabile şi durabile.

Ca parte a procesului de Consultare Publică, pe această cale anunţăm persoanele/ organizaţiile/ instituţiile afectate/interesate de managementul forestier al Ocolului Silvic Privat Baraolt şi vă invităm să participaţi cu propuneri şi opinii, la acţiunea de identificare a Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare din proprietatea privată a Composesoratului Racoşul de Sus.

Aşteptăm propunerile şi sugestiile D-voastră la sediul OSP Baraolt, Str. Petofi Sandor, nr. 12, Baraolt, jud.Covasna, persoană de contact ing. Kovacs Katalin resp. FSC, sau prin e-mail la adresa [email protected].

Pentru orice informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie tel. 0267377119.

Licitatie pentru reamenajare FF Comp. Meresti, Hr

Posted by Benkő Lehel on March 14, 2013 at 8:00 AM Comments comments (0)

“Societate Agricolă Composesoratul Mereşti “

Nr.11.03.2013.

Regulament de organizare și caiet de sarcini

pentru desfășurarea licitației de atribuire dindata de 25.03.2013

pentru reamenajarea fondului forestier proprietatea

“Societate Agricolă Composesoratul Mereşti “,

condiții generale de participare:

 

Au drept de participare la licitație numai agenții economici atestați pentru activitatea de amenajare a pădurilor.

Valoarea de începerea licitației se stabilește de către proprietar, și se exprimă în lei/ha de pădure de amenajat.

Pentru a participa la licitație reprezentantul societății comerciale de amenajarea pădurilor va achiziționa regulamentul, caietul de sarcini, tema deproiectare și modelul de contract însușind sub semnătură prevederile acestor documente. Valoarea documentației este de 50 lei.

Preselecția agenților economici, care intenționează să participe la licitațiese va face cu cel puțin o oră înainte de începerea licitației și se va face prin consultarea documentațiilor depuse de aceștia,care va cuprinde următoare acte:

1, Datele de identificare a agentului economic: denumire, sediu, adresă, telefon,fax, numele și prenumele reprezentantului sau al împuternicitului societății cu semnătura și stampila acestuia, o listă cu personalul de specialitate angajat permanent și evidența logisticii și aparaturii tehnice de specialitate, necesare îndeplinirii criteriilor tehnice de participare.

2, Copia certificatului de înregistrare al agentului economic.

3, Certificat constatator eliberat de ORC cu valabilitate la data licitației.

4, Atestat pentrulucrări de amenajarea pădurilor.

5, Certificate deatestare fiscală, emise în conformitate cu legislația în vigoarede către:

organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru datoriile fiscale sociale înregistrate la bugetul general consolidat al statului

autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și/sau punctul de lucru (după caz), pentru debitele restante către bugetul local.

Începerea licitației se pronunță de către secretarul licitației dând citire ofertelor depuse și sigilate, care se vor deschide în fața celor prezenți. Lucrarea se adjudecă societății comerciale cu propunerea cea mai avantajoasă din punct de vedere economic şi tehnic.

Licitația nu poate avea loc dacă se prezintă un singur ofertant. În asemenea situații se va organiza o nouă licitație, care în urma lipsei de solicitare nu se va mai repeta. În acest caz lucrarea se va adjudeca prin negociere directă.

Rezultatul licitației se va consemna în proces verbal, în care se consemnează în mod obligatoriu: membrii comisiei de licitație, solicitanții societăți comerciale și reprezentanții lor, prețul de adjudecarea licitației.

Procesul verbal al ședinței de licitație va fi semnat de către toți membrii comisiei de licitație, agenții economici solicitanți prin reprezentanții lor, vor fi consemnate și eventualele obiecțiuniale lor, dacă este cazul. În cazul în care careva dintre solicitanți nu semnează procesul verbal, secretarul comisiei de licitație va consemna acest lucru cu motivele nesemnării.

Cu societatea câștigatoare se încheie contract de prestări servicii pentru lucrări de amenajare în termen de 5 zile lucrătoare da la data adjudecării la sediul proprietarului sau la sediul Ocolului Silvic Privat Baraolt, în funcție de opțiunea proprietarului, cu care ocazie se va vira în contul societății 5% ca primă tranșă din suma contractată pentru organizare de șantier și demararea lucrărilor de teren în termen de 10 zile de la semnare.

Plata lucrării se va face eșalonat după cum urmează:

1, după avizul CTAP și avizul ITRSV, în termen de 5 zile lucrătoare 60% din valoarea contractului;

2, după obținerea avizului CTAS în termen de 5 zile lucrătoare diferența de 35% din valoarea contractului;

3, Societate Agricolă Composesoratul Mereşti va asigura cazarea persoanelor care participa la lucrarile de teren, in cabanele forestiere proprii.

 

 

Criteriile tehnice minime de participare la licitație

 

 

Agentul economic de specialitate în amenajarea pădurilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții tehnice și criterii pentru aparticipa la licitația amenajării proprietății fondului forestierde 3920,19ha aparținând “Societate Agricolă Composesoratul Mereşti “:

1,doua aparate GPS pentru masurare;

2,un autoturism de teren;

3,doua telemetre;

4,doua hipsometre;

5,cel putin doua persoane angajate in cadrul firmei cu peste 10 ani de experienta in domeniul amenajarilor silvice.

 

 

Presedinte Composesorat ,                                         Șef OSP.Baraolt,

                          Sándor Kálmán                                                                  ing.Egyed Csaba

 


TEMA DE PROIECTARE

Pentru amenajarea pădurilor proprietatea “Societate Agricolă Composesoratul Mereşti

 

Elemente introductive,

1.Denumirea proprietarului “Societate Agricolă Composesoratul Mereşti “

suprafata fondului forestier deținut, și amenajat prin două amenajamente este de 3601,4 ha, după cum urmează:UB 14 Mereşti u.a. 1(11,4); 2A(1,4); 2B(36,1); 2C(2,2); 2D(1,2); 2E(13,4); 2F(6,8); 2G(3,8); 3A(15,2); 3B(5,0); 3C(1,3); 4A(46,7); 4B(13,4); 5(25,8); 6(7,5); 7A(24,8); 7B(1,8); 7C(9,6); 7D(7,2); 7V(0,7); 8A(12,8); 8B(2,5); 8C(5,0); 8D(0,5); 8E(0,9); 8F(7,4); 9A(40,3); 9V(2,0); 10A(14,3); 10B(9,5); 11(34,3); 12(2,2); 13A(34,6); 13V(0,7); 14A(23,2); 14B(5,3); 14C(26,2); 14D(5,0); 14V(0,3); 15A(16,3); 15B(10,5); 15C(18,3); 15D(1,9); 16A(21,5); 16B(29,0); 16C(1,8); 17A(11,0); 17B(0,8); 17C(6,4); 17D(15,9); 17E(9,8); 17F(13,6); 18A(18,3); 18B(0,6); 18C(8,4); 19A(44,1); 19B(1,1); 19C(0,3); 20A(4,8); 20B(48,6); 20C(5,3); 20D(0,5); 20E(2,1); 20F(0,7); 20G(0,7); 21A(3,9); 21B(4,2); 21C(8,7); 22A(18,9); 22B(8,8); 22D(14,0); 22E(2,4); 23A(15,9); 23B(13,4); 24A(8,1); 24B(30,2); 24C(6,2); 25A(9,5); 25B(7,1); 25C(4,9); 26(7,6); 27A(13,8); 27B(6,1); 27C(22,8); 27D(1,8); 27F(4,8); 27V(0,3); 28A(26,2); 28B(0,5); 28C(7,7); 28D(3,8); 28E(4,0); 29A(3,7); 29B(6,6); 29C(9,2); 29D(0,4); 29E(6,8); 29F(1,7); 29V(0,5); 30A(25,2); 30B(1,2); 30V(1,1); 31A(5,8); 31B(11,7); 32A(11,7); 32B(12,8); 32C(2,0); 33A(13,0); 33B(8,3); 34A(1,7); 34B(9,3); 34C(6,8); 34D(3,5); 35A(4,7); 35B(0,7); 36A(30,6); 36B(6,1); 37A(8,2); 37B(6,3); 37C(15,7); 37D(2,6); 38A(36,1); 38B(4,8); 38C(9,1); 39A(36,6); 39B(2,9); 39C(3,0); 39D(0,7); 39N(0,8); 40A(27,2); 40B(5,6); 40C(1,7); 41A(25,4); 41B(6,8); 42(44,9); 43A(24,5); 43B(0,9); 43C(4,9); 43D(8,1); 43E(1,7); 44(42,0); 45A(18,6); 45B(2,9); 45C(2,7); 46A(9,9); 46B(1,8); 46C(1,7); 47A(8,4); 47B(3,3); 47C(3,0); 47N1(0,4); 47N2(0,3); 48A(7,2); 48B(0,4); 49A(2,9); 49B(6,6); 50A(5,5); 50B(2,5); 51A(3,3); 51B(10,1); 51C(15,9); 52A(10,9); 52B(9,6); 52C(33,8); 53A(2,6); 53B(18,4); 54A(25,0); 54B(0,6); 55(31,8); 56(54,7); 57A(4,9); 57B(5,9); 57C(35,1); 58A(47,1); 58B(2,6); 58C(1,8); 59(36,4); 60A(21,2); 60V(0,4); 62(25,0); 63(23,3); 64A(23,1); 64N1(1,2); 64N2(1,1); 65A(18,3); 65B(5,9); 65C(6,8); 65V(0,4); 66A(21,5); 66V(0,4); 67A(11,9); 67B(82,7); 68(77,0); 69A(30,2); 69B(2,0); 70A(66,8); 70N(0,6); 71A(39,1); 71B(13,4); 71C(10,6); 72A(20,7); 72V(0,7); 73(19,9)- de 2511,3 ha cuprinse în amenajamentul elaborat de firma SC.Silvproiect SRL. Cu valabilitate din anul 2004 și UB 14” Mereşti u.a. 15A( 3,3) ;15B( 0,5); 19A( 8,5); 19B (1); 20A (7,7); 23C (0,9); 23D (3,9); 23N1( 0,1); 23N2 (0,1); 24A (10,8); 24C (11); 24D (1,3); 25A (17,7); 25B (34,9); 25C (0,8); 25D (2,8); 25E (1,3); 26A (5,2); 26B (7,7); 26C (17,5); 27A (22,4); 27B (1,9); 27C (3,9); 27E (7,9); 27N1 (0,2); 27N2 (0,1); 27V (0,4); 28A (8,6); 28B (1,6); 28C (2,6); 29A (13); 29B (67,8); 29C (2,5); 29D (0,7); 30A (13,9); 30B (13,5); 30C (7,3); 30D (2,7); 30E (2,3); 30G (0,5); 30N (0,2); 31A (10,8); 31B (41); 31C (8,8); 31N (0,1); 32A (2,9); 32B (7,8); 32C (6,3); 32D (3,6); 32E (0,6); 32F( 0,7); 32H (0,5); 32I (1,2); 32J (7,4); 32K (1); 32L (7,4); 32M (4,9); 32N (1,7); 32O (5,3); 32P (3,9); 32N (0,2); 34A (2,3); 35A (22,3); 35B (6,3); 35C (5,8); 35D (16,6); 35E (4,3); 36A (4,6); 36B (19,5); 36C (1,4); 37A (42,1); 37B (4,9); 37C (1,3); 41A (35,1); 41B (0,8); 42A (16,5); 42B (11); 42C (9,5); 43A (8,7); 43B (4,3); 43C (15,5); 43D (4,6); 43N (0,9) 44A (5); 44B (29,7); 44C (1); 44N1 (0,8); 44N2 (4,9); 45A (10,4); 45B (0,5); 45C (8); 45D (1,4); 148D (6); 152D (1,9); 153D (1,9); 249A (42,7); 249B (0,7); 249C (1,2); 250A (25,6); 250B (1,9); 250C (2,5); 250D (3,4); 250E (19); 250F (3,4); 264B (9,3); 265A (39,6); 265V1 (0,1); 265V2 (0,2); 265V3 (0,3); 266A (26 );266B (1,4); 266C (23,4); 266V (0,5); 267A (2,5); 272A (46,1); 272V (0,1); 273A (53,5); 273V1 (0,3); 273V2 (0,5); 274 (36,3); 311D (5,5); 372A1 (2,5); 372A2 (0,4); 403D (3,7); 407D (0,6)- de 1090,1 ha cuprinse în amenajamentul elaborat de firma SC.Irisilva SRL. Cu valabilitate din anul 2008. având ca vecini: la Nord – Composesoratul Lueta, Terenuri agricole; la Est – Composesoratul Jigodia, Păduri R.N.P; la Sud - Păduri R.N.P, Composesotarul Filia, Composesoratul Doboşeni; la Vest – Terenuri agricole; Păduri R.N.P.

După documentele de proprietate suprafața fondului forestier este de 3920,19 ha cuprinse în TP. nr.103353/21.05.2007, emis pe baza PVPP.nr.590/02.08.2007 pentru suprafața de 265,3 , TP.nr. 103354/17.09.2009 emis pe baza PVPP.nr.1/08.02.2002 pentru suprafața de 3330,9 și TP.nr.106694/10.05.2011 emis pe baza PVPP.nr.1096/27.10.2010 pentru suprafața de 323,99 ha.

2.Amplasamentul proprietății se află în teritoriul administrativ al Comunei Merești, judetul Harghita.

3.Referire la vechiul amenajament:

culegerea datelor de pe teren pentru amenajarea precedentă s-au efectuat în anii 2003 și 2007

valabilitatea amenajamentelor anterioare: 31.12.2013 și 31.12.2017.

consideratii privind aplicarea vechiului amenajament:

baza legală de reamenajare înainte de termenul expirării vechiului amenajament este O.M.nr.3814/06.11.2012.

 Organizarea teritoriului

1.Modificăriîn suprafața a fondului forestier față de vechiul amenajament s-au facut după cum urmează:

în u.a.2A , 2B% și 28A% au fost incluse în mod greșit u.a.P52a2 , 52b1 și P88a, retrocedate anterior persoanelor fizice din Com.Lueta , urmare aplicării Legeii nr.18 din 1990.

u.a.8E- scoaterea din amenajamentul composesoratului, fiind retrocedată și fostului proprietar Jozsa Anna din Com.Merești pe baza Legii nr.1/2000.

Amplasamentele u.a.5,6,10A și 10B trebuie refăcut în conformitate cu realitatea din teren.

Suprafața dintre bornele amenajistice 175,166 și 162 a fost omisă din ultimul amenajamet, de reinclus în u.a.9A

La u.a.11 hotarul cu proprietățile private ale persoanelor fizice din satul Filia se va corecta în conformitate cu cadastrul general.

Din enclava E9 de inclus în fond forestier 1,85 ha în u.a.274Ad

La u.a.47A,48A,B de corectat hotarul cu composesoratul Lueta în conformitate cu cadastrul general ale comunelor Merești și Lueta

neproductivele din u.a.68 refacute ca subparcele

2. Posibilitatea utilizării cadastrului forestier existent: se vor folosi planurile elaborate la sc.1/5000 prin proiectie stereografica dinanul 1970 cu planul de referinta Marea Baltică, sau eventual celefăcute în anul 1995 pentru zona respectivă, existente în dotareaoficiului de cadastru al jud.Harghita elaborate la sc.1/2000 însistem de cote Marea Neagră, respectivortofotoplanurile pentru această zonă . Propunem renumerotarea parcelariului, în cadrul unei singure unitată ti debază . S-au amplasat borne și movile de hotar, la limiteleproprietății, în toate cazurile în care s-au retrocedat părțide parcele, iar cele rezultate înurma retrocedării parțiale aleu.a. se vor desființa.Numerotarea bornelor în continuare față deultimul număr din U.B.cu înscrierea în chenar a literei P, fărănr.U.P. sau U.B. si nr.bornei

3. Probleme dearondare a unităților amenajiostice: în condițiile actuale deadministrare nu se propun modificări de parcelar sau de arondare.Limitele de U.B., parcelar și subparcelar se traseaza cu vopsearosie,conform normativelor. Limitele de proprietate se trasează cu Hde culoare albă.

4. Necesitățide măsuratori topografice: urmare includerii în suprafațaproprietății de suprafete parțiale de u.a. și de modificărilepropuse la pct.1 sunt necesare. Totodată propunem remăsurareasubparcelelor la toate u.a.incluse în planul decenal de recoltare aproduselor principale.

Descrierea statiunii

1. Amplasarea geografică, clima, cartările pedologice, topologice și staționale:se vor face conform instrucțiunilor.

Zonarea funcionala a arboretelor

1.Zonarea actuală:Amenajamentul valabil din 2008

1-2A......2,3ha

1-2I…...19,2ha

1-2L........10,4ha

1-5H........68,3ha

2-1B........953,7ha

Amenajamentul valabil din 2004

1-2A........122,0ha

1-2I….....39,1ha

1-2L.........64,4ha

1-5E.........15,4ha

2-1B.........2257,4ha

2. Propuneride modificare a zonării funcționale: Zonarea funcţionalăse va modifica luându-se în considerare suprafeţele incluse în reţeaua de situri Natura2000.

 

Descrierea arboretelor

1. Compoziția actuală a arboretelor.

Amenajamentul valabil din 2008:51%FA33%MO7%GO4%CA3%ME2%AN

Amenajamentul valabil din 2004:63%FA23%MO5%ME3%CA2%PI1%PLT1%DT1%GO1%PAM

2. Tipurile de pădure carepredomină: făgete de deal și montane

3. Speciilepredominante,proveniența:fagul de proveniență sămânță

4. Țelul de gospodarire:functii prioritare de producție și de protecție(GrupaII).

5. Starea de sănâtate:în urmaevaluărilor efectuate prin monitoringul forestier,este bună.

6. Gospodărirea pădurilor întrecut: se va analiza această problematică separat pe perioadaconstituirii composesoratului până în anul 1948, după care se vaface referire pentru perioada 1948-2000 și 2000-2013

7. Lucrăriexecutate conform ultimului amenajament: împăduriri-U.P.,problemeși modul de aplicare a amenajamentului care și-a pierdutvalabilitatea, cauzele nerealizărilor s-au depășirilor deprevederi

8. Propuneride principiu: sevor lua în considerare prevederile planul de management integrat alOSP.Baraolt

Regenerări

1.u.a.-urileparcurse cu lucrări de regenerare, împăduriri și completări aleregenerărilor naturale, se regasesc sub forma tabelară mai jos:

 

Executarea tăierilor de îngrijire

 

 

1. Tăieride îngrijire realizate în anii de aplicare a amenajamentului seregăsesc mai jos sub forma tabelară:

 

Volume recoltate de la intrarea în vigoare a amenajamentelor


Rezervații de semințe

Existăîn total 68,3 ha constituite ca rezervaţii de seminţe, incluse înSUP K cere se vor menţine în continuare.

Subunități de gospodărire

Amenajamentul valabil din 2008

SUP A codru regulat in suprafata de 964,1ha cuprinzind categoria functionala II.

SUP K rezervatii de seminte in suprafata de 68,3 ha cuprinzind categoria functionala 1-5H

SUP M paduri supuse regimului de conservare deosebita cuprinzind categoriile functionale 2A si2I in suprafata de 21,5ha

Amenajamentulvalabil din 2004

SUP A codru regulat in suprafata de 2290,6 ha cuprinzind categoria functionala II.

SUP E rezervatii peisajistice in suprafata de 8,0ha cuprinzind categoria functionala 5E

SUP M paduri supuse regimului de conservare deosebita cuprinzind categoriile functionale 2A si2I in suprafata de 161,6 ha

Organizareaproducției-baze de amenajare

1. Observatiiprivind starea generala a arboretelor:este buna

2. Funcțiileeconomice și ecologice de atins:de protecție și de producție

3. Rezultatelelucrărilor executate asupra arboretelor, lucrări pe care trebuie săse insiste sau să se renunțe, propuneri de îmbunătățire astructurii, compozitiei, specii de promovat, specii ce nu seadaptează corespunzator,etc.

4. Bazelede amenajare propuse:regimul codru,tratamente:tai.succesive siprogresive,exploatabilitate 110 ani,ciclu 110 ani

5. Aspectespeciale de gospodărire executate sau propuse.

Aspectelespeciale legate de gospodărirea pădurilor derivă din faptul că oparte a suprafeţei supuse procesului de amenajare este inclusă înreţeaua de situri Natura 2000, respectiv în aria specială deconservare ROSCI0036 Cheile Vârghişului şi în aria de protecţiespecială avifaunistică ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor.

Aşacum s-a precizat şi la subcapitolul referitor la zonarea funcţională, pentru aceste suprafeţe se va propune o zonare adecvată atât înceea ce priveşte operaţiunile forestiere cât şi activităţile deturism/recreative, în funcţie de diferitele niveluri deintervenţie.

Majoritateasuprafeţelor din siturile Natura 2000 sunt ocupate de habitateforestiere şi există tocmai datorită modului în care au fostgospodărite pădurile până în prezent, de aceea majoritateaacestor activităţi vor continua şi în viitor pentru menţinereaspeciei/habitatului.

Aşadar,planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmăreascămenţinerea , conservarea şi sporirea biodiversitaţii ecosistemicespecifice şi genetice, precum şi menţinerea diversităţiipeisajului.

Amenajamentulsilvic trebuie să includă biotopurile forestiere importante dinpunct de vedere ecologic şi să ţină seama de ecisistemeleforestiere protejate, rare, ameninţate sau reprezentative, casuprafeţele ripariene şi zonele umede, ariile ce conţin speciiendemice, protejate şi habitatele speciiilor importante.

Unalt aspect foarte important legat de gospodărirea specială apădurilor este Certificarea FSC prin care proprietarul şiadministratorul şi-au asumat gospodărirea durabilă a acestorpaduri.

Gospodărireadurabilă a pădurilor reprezintă gospodărirea terenurilorforestiere, într-un mod şi într-un ritm care menţinebiodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare,vitalitatea lor precum şi potenţialul acestora de a indeplini, acumşi în viitor, funcţiile ecologice, economice şi sociale la nivellocal, naţional şi global.

Învederea certificării, Forest Stewardship Council a elaborat un setde zece principii şi cincizeci şi şase de criterii, care suntconsiderate general valabile în managementul responsabil al uneipăduri şi fac referire la aspectele de mediu, sociale şi economiceale managementului forestier, principii şi criterii care trebuierespectate atat de proprietar cât şi de administratorul fonduluiforestier.

Principiul9 este legat de Pădurile cu valoare ridicată de conservare în acăror identificare şi gospodărire amenajamentele joacă un rolfoarte important. De aceea, la capitolul Biodiversitate se va dezbatedetaliat acest concept al PVRC-urilor dar şi alte alspecte legate debiodiversitate (Principiul 6).

 

 

Toatepădurile sunt importante şi toate conţin valori ce trebuiescpăstrate. Acolo însă unde anumite valori sunt considerate a fi deo importanţă excepţională sau critică, suprafata necesara a figospodarita in mod adecvat pentru pastrarea acestora poate fidefinită ca o pădurecu valoare ridicată de conservare (PVRC).Aceasta presupune in primul rand identificarea valorilor, prezentaacestora in teritoriu (daca si unde apar) evaluarea teritoriilor sianaliza factorilor de risk - orice activitati care pot avea impactasupra acestor valori. In functie de aceste elemente organizatia vadecide (luand in considerare informatiile existente si consultareafactorilor interesati), strategiile de actiune necesare ce vor vizamentinerea sau dupa caz imbunatatirea acestor valori si a zonelor incare acestea se vor aplica.

Aşadar,în funcţie de rolul principal pe care îl îndeplinesc (conservareabiodiversităţii, rol social-cultural şi ecologic), rezultă caatare următoarele categorii de Păduricu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC):

PVRC1 Suprafeţe forestiere care contin concentratii de biodiversitate (inclusiv specii endemice, rare, amenintate sau periclitate) semnificative la nivel global, regional sau national.

PVRC2 Peisaje forestiere extinse, semnificative la nivel global, regional sau national, in care exista populaţii viabile ale speciilor autohtone în forma lor naturală din punct de vedere al distribuţiei şi densităţii.

PVRC3 Suprafeţe forestiere cu ecosisteme rare, ameninţate sau periclitate.

PVRC4 Suprafeţe forestiere care asigură servicii de mediu esenţiale în situaţii critic.

PVRC5 Suprafeţe forestiere esenţiale pentru satisfacerea necesităţilor de bază ale comunităţilor locale.

De asemenea, având în vedere faptul că FSC are cerinţe referitoareşi la aspectele sociale şi economice ale managementului forestier amenjamentul care urmează să fie întocmit va cuprinde şi un capitol dedicat impactului social al activitaţilor forestiere din zonă.

Diverse probleme

Se vor face referiri asupra următoarelor aspecte: perioadei de aplicare a noului amenajament, recomandărilor privind ținerea evidenței lucrărilor executate, eventualele ieșiri sau intrări înfond forestier, consemnarea fenomenelor extraordinare cu impact asupra integrității fondului forestier, cu evidența separată a masei lemnoase ce rezultă urmare acestor fenomene extreme, indicarea hărților amenajamentului, a colectivului de elaborare înfaza teren și birou, recepția lucrărilor și bibliografia.

 Rss_feed