Ocolul Silvic Privat Baraolt

Private Forest Managers of Baraolt

Regulament şi măsuri minime de conservare ROSPA0027 - provizoriu

REGULAMENTUL ARIEI DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0027

DEALURILE HOMOROADELOR


CUPRINS 1


CAPITOLUL I - CATEGORIA, ÎNFIINŢAREA, SCOPUL ŞI LIMITELE ARIEI 2

CAPITOLUL II - REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN ARIA PROTEJATĂ 5


II.1 Reguli comune pentru toată aria 5

A) Gospodărirea şi exploatarea păşunilor şi fâneţelor. Păşunatul 5

B) Cultivarea terenului / agricultura 6

C) Silvicultura şi exploatările forestiere 7

D) Exploatările miniere de resurse minerale 7

E) Vânătoarea 8

F) Accesul / circulaţia în arie 8

G) Agrementul / turismul 8

H) Pescuitul sportiv / piscicultura / acvacultura 9

I) Construcţiile şi activităţile antropice 10

J) Regimul deşeurilor 10

II.2 Reguli specifice ZONEI CARSTICE VÂRGHIŞ - GODRA 10

II.3 Reguli specifice ZONEI GEOLOGICE - MINIERE RACOŞ 15

II.4 Reguli specifice ZONEI UMEDE SÂNPAUL 22


CAPITOLUL III - ACTIVITĂŢILE CUSTODELUI 25


III.1 Cercetarea ştiinţifică 25

III.2 Protecţia mediului, florei, faunei şi habitatelor 25

III.3 Finanţarea activităţilor 26

CAPITOLUL IV - SANCŢIUNI 26


CAPITOLUL V - DISPOZIŢII FINALE 27


ANEXE 27


CAPITOLUL I. CATEGORIA, ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA INTERNĂ

Art. 1. Categoria ariei naturale protejate

(1) Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0027 „Dealurile Homoroadelor”, este parte a reţelei de Situri Natura 2000, denumită în continuare Aria ROSPA0027 - Dealurile Homoroadelor .

(2) În cadrul acestei arii naturale protejate există incluse şi următoarele arii protejate (anexa 2):

 • Situl de importanţă comunitară ROSCI0036 – Cheile Vârghişului (numit în continuare situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului);

 • Rezervaţia naturală „Cheile Vârghişului şi peşterile din chei”;

 • Rezervaţia Complexul Geologic Racoş(ul de Jos) care în continuare va fi denumit Complexul Geologic Racoş;

 • Monumentul naturii Coloanele de bazalt de la Racoş înclus în Complexul Geologic Racoş;

 • Rezervaţia geologică Locul fosilifer Carhaga;

 • Rezervaţia naturală „Popasul păsărilor de la Sânpaul”.

Art. 2. Înfiinţarea ariei

 1. Situl Natura 2000 ROSPA0027 - Dealurile Homoroadelor a fost înfiinţat prin H.G. nr. 1284/2007 care transpune în legislaţia naţională Directiva 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 103 din 25 aprilie 1979, cu modificările şi completările ulterioare, cunoscută şi sub numele de Directiva Europeană Păsări.

 2. Situl Natura 2000 Dealurile Homoroadelor mai cuprinde şi următoarele arii protejate (anexa 2):

  1. Situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului care a fost declarat prin O.M. Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România.

  2. Rezervaţia naturală „Cheile Vârghişului şi peşterile din chei” având codul naţional 2.485, a fost inventariată prin Legea nr. 5/2000 (elaborata in baza datelor existente la data de 1 octombrie 1998, in conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului inconjurator) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a –zone protejate, ca rezervaţie mixtă (biologică, geologică, arheologică şi peisagistică). Conform sistemului I.U.C.N. rezervaţia aparţine categoriei IV., adică arie naturală protejată care necesită intervenţie activă pentru conservarea valorilor.

  3. Complexul Geologic Racoş a fost declarat prin H.G. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone – M.Of. nr. 24 / 11.01.2006. El reprezintă o rezervaţie naturală geologică de importanţă naţională, cod naţional B.1. Aşa cum menţionează actul normativ, situl geologic de importanţă naţională este o rezervaţie naturală geologică, categoria IV. I.U.C.N. care presupune un management care se face diferenţiat, în funcţie de caracteristicile rezervaţiei, prin măsuri active de gospodărire pentru a asigura menţinerea obiectivelor de conservare.

  4. Monumentul naturii Coloanele de bazalt de la Racoş a fost declarat printr – o decizie a Consiliului Judeţului Braşov din anul 1962 şi a fost inventariată prin Legea 5/2000, anexa I, (Elaborată în baza datelor existente la data de 1 octombrie 1998, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului inconjurător), la poziţia 2.239 care a devenit codul său naţional. În prezent este inclus în Complexul Geologic Racoş.

  5. Locul fosilifer Carhaga a fost declarat printr-o decizie a Consiliului Judeţului Braşov din anul 1962 şi a fost inventariată prin Legea 5/2000, anexa I, (Elaborată în baza datelor existente la data de 1 octombrie 1998, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului inconjurător), la poziţia 2.245 care a devenit codul său naţional.

  6. Rezervaţia naturală „Popasul păsărilor de la Sânpaul”, a fost înfiinţată în anul 1995 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 13 din 1995. Ea a fost inventariată prin Legea 5/2000 şi i-a fost atribuit codul naţional 2.489. Prin H.G. 2151/2004, a fost desemnată de asemenea ca zonă protejată de interes naţional (10 ha, conform Legii 137/1995) şi Arie de Importanţă Avifaunistică (AIA) conform Directivei 79/409 UE, adoptat în România prin Legea 462/2001. Statutul rezervaţiei este de arie protejată, corespunde categoriei IV I.U.C.N. şi anume arie protejată gestionată în principal pentru conservare prin intervenţii de management.

Art. 3. Încadrarea administrativ-teritorială

Aria protejată Dealurile Homoroadelor se află în regiunea 7 Centru şi se dezvoltă pe teritoriul administrativ al Judeţelor Braşov, Covasna şi Harghita în următoarele UAT – uri (anexa 1):

 • Judeţul Braşov: Augustin, Caţa, Homorod, Ormeniş şi Racoş;

 • Judeţul Covasna: Baraolt, Brăduţ şi Vârghiş;

 • Judeţul Harghita: Lueta, Mărtiniş, Mereşti, Ocland.

Art. 4. Custodia

Prin convenţia de custodie semnată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor nr. 156/07.07.2010, custodia ariei aparţine parteneriatului pentru custodie încheiat între următoarele persoane juridice:

 • Asociaţia Speo-Turistică şi de Protecţia Naturii "Lumea Pierdută" Baraolt;

 • Ocolul Silvic Privat Baraolt;

 • Asociaţia Geopark Perşani, Racoş, judeţul Braşov.


Fiecare dintre aceste persoane juridice, în timpul exercitării custodiei poartă numele de custode partener şi au drepturi şi obligaţii egale în conformitate cu convenţia de custodie semnată.

Art. 5. Scopul

(1) Scopul Ariei ROSPA0027 - Dealurile Homoroadelor este conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări, a habitatelor specifice, desemnate şi pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice pentru a contribui astfel la coerenţa reţelei "NATURA 2000" şi la menţinerea diversităţii biologice în regiunea biogeografică continentală şi alpină.


(2) Patrimoniul natural este conservat şi protejat şi prin ariile naturale de diverse tipuri incluse în Dealurile Homoroadelor pentru care se definesc următoarele scopuri specifice:

- pentru situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului este cel de protecţie şi conservare a habitatelor naturale şi a speciilor autohtone importante sub aspect floristic, faunistic, precum şi menţinerea diversităţii peisagistice.

- pentru Complexul Geologic Racoş este cel de protecţie şi conservare a geopatrimoniului şi a biodiversităţii asociate precum şi menţinerea diversităţii peisagistice.

- scopul principal al Rezervaţiei Naturale „Popasul Păsărilor de la Sânpaul” este cel de protecţie şi conservare a speciilor de păsări migratoare şi clocitoare. De asemenea se va pune accent pe conservarea florei şi faunei autohtone, precum şi pe menţinerea diversităţii habitatelor umede.

- pentru Locul Fosilifer Carhaga, scopul este de protecţie şi conservare a geopatrimoniului şi a biodiversităţii asociate precum şi menţinerea diversităţii peisagistice.

Art. 6. Suprafaţa

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0027 - Dealurile Homoroadelor are o suprafaţă totală de 36.881,2 ha având următoarea distribuţie conform fişei standard:

 • Judeţul Braşov 29.4%;

 • Judeţul Covasna 27.5%;

 • Judeţul Harghita 43.1%.

Distribuţia pe unităţi administrativ teritoriale (U.A.T.) este următoarea (% din suprafaţa U.A.T. – ului):

 • Judeţul Braşov: Augustin (5%), Caţa (19%), Homorod (40%), Ormeniş (<1%), Racoş (50%);

 • Judeţul Covasna: Baraolt (29%), Brăduţ (<1%), Vârghiş (90%);

 • Judeţul Harghita: Lueta (4%), Mărtiniş (38%), Mereşti (55%), Ocland (70%).

Art. 7. Limite

(1) Limitele ariei ROSPA0027 sunt cele prezentate în harta GIS ataşată construită pe baza coordonatelor afişate pe site – ul Ministerului Mediului şi Pădurilor www.mmediu.ro. Ele au fost stabilite prin O.M. nr. 1964/2007, şi sunt prezentate în anexa nr. 2 al acelui ordin.

(2) Pentru ariile protejate incluse în situl Natura 2000 Dealurile Homoroadelor, limitele sunt cele figurate în hărţile GIS ataşate şi care vor fi detaliate în capitolele specifice de detaliere ale lor. (II.2, II.3 şi II.4).

Art. 8. Zonarea internă

 1. La data întocmirii prezentului regulament nu se propune o zonare funcţională a ariei conform O.U.G. 57/2007. Zonarea funcţională a ariei se va realiza, dacă va fi cazul, după elaborarea studiilor propuse în planul de management.

 2. Existenţa ariilor protejate incluse în situl Natura 2000 ROSPA0027, de diverse tipuri, altele decât cele de protecţie specială avifaunistică (S.P.A.), definesc următoarea structură a ariei:

 • Arealul carstic Vârghiş care include: Situl Natura 2000 ROSCI0036 – Cheile Vârghişului şi Rezervaţia naturală „Cheile Vârghişului şi peşterile din chei” şi Zona carstică Godra;

 • Arealul geologic-minier Racoş care include: rezervaţia geologică Complexul Geologic Racoş, Monumentul naturii Coloanele de bazalt de la Racoş şi rezervaţia geologică Locul Fosilifer Carhaga;

 • Arealul umed Sânpaul care include rezervaţia avifaunistică Popasul păsărilor de la Sânpaul.

 1. Zonele intravilane incluse în arie, vor fi declarate zone de dezvoltare durabilă ale căror reguli de funcţionare vor fi armonizate cu legislaţia naţională şi europeană privind ariile protejate. Orice activitate existentă sau în proiect a fi realizată, trebuie să:

 • Fie evaluat impactul antropic negativ asupra patrimoniului natural conservat;

 • Efectele potenţiale ale planurilor şi proiectelor propuse în aceste zone asupra speciilor şi habitatelor propuse pentru conservare şi protecţie trebuiesc evaluate adecvat;

 • Fie autorizată de instituţiile locale, regionale sau naţionale privind Mediul în acord cu prevederile naţionale şi europene privind ariile protejate;

 • aibă Avizul Natura 2000;

Art. 9. Legislaţia care fundamentează prezentele reglementări, structurată pe trei direcţii după cum urmează:

(1) Legislaţie naţională:

 1.  
  • specifică siturilor Natura 2000:

H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 739 /31.10.2007;

Ordin nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în M.Of. nr. 98 /07.02.2008;

Ordin nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000, emis de Ministerul Mediului – M.Of. nr. 738 /31.10.2008;

Ordin nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar – M.Of. nr. 82/08.02.2010.

 1.  
  •  
   1. specifică ariilor protejate în general:

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare – M.Of. nr. 442/ 29.06.2007;

O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare – M.Of. nr. 1196 /30.12.2005;

Ordin nr.552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice, - M.Of. nr. 648/11.09.2003;

Legea nr.407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare – M.Of. nr. 944 / 22.11.2006;

Ordin nr.604/2005 pentru aprobarea Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri – arii naturale protejate – M.Of. nr. 655 / 22.07.2005;

Ordin Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1710 din 01/11/2007, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 29/11/2007, privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional;

Ordin nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare;

Lege Nr. 347/ 2004 Legea muntelui - M. Of. nr. 670 / 26.07.2004, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone – M.Of. nr. 24 / 11.01.2006;

Ordin nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

 • HG 0176/2004 pentru evaluarea strategică de mediu (procedura S.E.A.)

Ordin nr. 203/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice – M.Of.nr.167/17.03.2009;

OUG nr. 154/2008, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 25/11/2008, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;

Ordin nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional;


(2) Legislaţie europeană sau transpunerea ei în legislaţia română:

Ordonanţa nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (transpune Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE);

Directiva Consiliului 2009/147/EC pentru codificarea Directivei 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 103 din 25 aprilie 1979, cu modificările şi completările ulterioare;

Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 206 din 22 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare;


(3) Legislaţie naţională pentru aderarea României la convenţii internaţionale privind protecţia mediului şi a naturii:

Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20.10. 2000-M. Of. nr.536/23.07.2002;

Legea nr. 5/1991 pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice - M. Of. Nr. 18/26.01.1991;

Legea nr.58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992- M. Of. nr. 199/02.08.1994;

Decretul nr. 187/1990 de acceptare a Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972-M.Of. nr. 46/31.03.1990;

Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19.09.1979 - M.Of. nr. 62/25.03.1993;

Legea nr.13/1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979 - M.Of. nr. 24/26.01.1998;

Legea nr. 89/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african – eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995- M. Of. nr. 236/30.05.2000;

Legea nr. 90/2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991 - M.Of. nr. 228/23.05.2000;

CAPITOLUL II. REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN ARIA PROTEJATĂ

II.1. Reguli comune pentru toată aria

Art. 10. Aria Dealurile Homoroadelor va fi evidenţiată în mod obligatoriu de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în planurile naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în planurile cadastrale şi în cărţile funciare. (art 15, OUG 57/2007)

A) Gospodărirea şi exploatarea păşunilor şi fâneţelor. Păşunatul

Art. 11. (1) Se interzice schimbarea folosinţei pajiştilor (păşunilor şi fâneţelor). Vor fi folosite ca terenuri arabile doar terenurile, care până la intrarea în vigoare a prezentului regulament au fost folosite ca atare.

(2) Se vor încuraja iniţiativele de schimbare a folosinţei terenurilor cu potenţial agricol scăzut sau cu fenomene de eroziune spre pajişti sau păduri.

(3) Împădurirea pajiştilor se va face numai cu specii de arbori autohtone şi corespunzătoare cadrului biogeografic, şi numai cu acordul custozilor.

Art. 12. (1) Utilizarea pajiştilor de pe teritoriul ariei este permisă doar pentru localităţile care deţin păşuni în zonă, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, în baza unui contract încheiat cu administratorul legal al păşunii şi avizat de custozii ariei.

(2) Închirierea pajiştilor aflate în zona de protecţie integrală către deţinători de animale din zona învecinată ariei, alţii decât proprietarii pajiştilor, se face pe bază de contract încheiat între părţi cu acordul custozilor.

(3) Amplasarea de stâne şi locuri de târlire se face la o distanţă de minim 100 m de marginea pădurii, malul apelor sau a habitatelor umede şi numai cu avizul custozilor.

Art. 13. Gospodărirea terenurilor cu vegetaţie ierbacee se supune următoarelor reglementări:

a) să nu fie arate, discuite, scarificate, supraînsămânţate terenurile;

b) să nu fie construite clădiri sau alte construcţii, numai cu aprobarea custozilor şi numai adăposturi necesare animalelor şi personalului însoţitor;

c) să nu fie folosite îngrăşăminte chimice şi substanţe de protecţie a plantelor, interzise în U.E;

d) îngrăşămintele naturale (gunoi de grajd, compost) pot fi aplicate până la echivalentul a maxim 30 kgN/ha substanţă activă numai în perioadele fără îngheţ şi după retragerea apelor de primăvară;

e) să nu fie incendiată vegetaţia sau resturile vegetale;

f) utilajele de cosit mecanice acţionate de tractor pot fi folosite numai dacă sunt echipate cu dispozitive cu lanţ pentru speriatul faunei.

g) dacă configuraţia terenului o permite cositul se va realiza de la interiorul spre exteriorul parcelei;

f) la marginea fiecărei tarlale se va menţine o bandă necosită sau nepăşunată;

g) masa vegetală cosită trebuie strânsă în maxim două săptămâni de la efectuarea cositului;

h) să nu fie păşunate cu un efectiv mai mare de 1 UVM/ha. Păşunatul cu bovine sau cabaline va fi numai extensiv;

i) păşunatul nu poate fi început înainte de retragerea apelor de primăvară de pe păşuni, sau înainte de 25 aprilie;

j) să nu se afecteze regimul hidrologic al pajiştilor, prin drenare, desecare;

k) să fie îndepărtate speciile de plante invazive;

l) pentru fiecare turmă şi/sau cireadă de animale numărul admis de câini se stabileşte prin contractul de păşunat, în funcţie de numărul de oi din fiecare turmă, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare;

k) trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face pe rutele înainte stabilite, cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului de păşunat încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure;

m) câinii însoţitori vor purta obligatoriu jujeu la gât şi vor prezenta adeverinţa de vaccinare;

n) dacă nu sunt păşunate, să fie cosite cel puţin o dată pe an, pentru asigurarea stării actuale de folosinţă, dar numai după data de 1 iulie în zonele delimitate de custozi;

o) să fie păstrate arborii solitari sau pâlcurile de arbori maturi existenţi;

p) să fie păstrate aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor;

q) menţinerea pe suprafeţe a arbuştilor şi arborilor fructiferi din vegetaţia spontană -păducel, măceş, păr pădureţ, măr pădureţ etc.- cu un grad de acoperire minim de 5%.

Art. 14. Custozii monitorizează activitatea de păşunat în arie pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din arie şi pentru stabilirea unor eventuale măsuri de refacere a zonelor degradate sau instituirea de restricţii în zonele afectate.

B) Cultivarea terenului / agricultura

Art. 15. Pe teritoriul ariei este permisă numai cultivarea terenurilor arabile ce au acest statut la data înfiinţării ariei.

Art. 16. Este interzisă cultivarea sub orice formă a organismelor modificate genetic sau a speciilor exotice necultivate până la intrarea în vigoare a Regulamentului.

Art. 17. Cultivarea terenurilor arabile se supune următoarelor reglementări:

a) să nu fie construite clădiri sau alte construcţii, numai cu aprobarea custozilor ariei;

b) să nu fie folosite îngrăşăminte chimice şi substanţe de protecţie a plantelor interzise în U.E.;

c) îngrăşămintele naturale (gunoi de grajd, compost) şi amendamentele minerale pot fi aplicate până la echivalentul a maxim 30 kgN/ha numai în perioadele fără îngheţ şi după retragerea apelor de primăvară;

d) să nu fie incendiată vegetaţia;

e) să nu se afecteze regimul hidrologic al terenurilor, prin drenare, desecare;

f) să fie îndepărtate speciile de plante exotice invasive;

g) să fie păstrate arborii solitari sau pâlcurile de arbori existenţi;

h) să fie păstrate aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor;

i) să fie păstrată o bandă nearată la malul habitatelor acvatice (râuri, pâraie) sau umede (mlaştini, braţe moarte).

j) Să fie folosite numai fertilizanţi chimici şi pesticide permise şi numai în cantităţile prevăzute de normele U.E.

k) Se interzice incendierea tarlalelor.

C) Silvicultura şi exploatările forestiere

Art. 18. (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în arie se execută numai lucrările care sunt în concordanţă cu planul de management al ariei ROSPA0027 şi reprezintă măsurile de conservare.

(2) Alte lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută cu avizul custozilor, precum şi cu aprobarea autorităţilor publice naţionale, regionale şi locale de mediu şi de silvicultură.

(3) Reamenajarea pădurilor de pe teritoriul ariei se va face în colaborare cu custozii, ţinându-se cont de obiectivele de conservare stabilite în cadrul ariei.

(4)Amenajamentele silvice şi pastorale, atât pentru fondul forestier de stat cât şi pentru cel privat de pe raza ariei, nu pot fi supuse aprobării decât cu avizul custozilor, în scopul punerii în concordanţă cu planul de management al ariei.

(5) Adoptarea soluţiilor tehnice pentru lucrările forestiere prevăzute în amenajamentele silvice se va realiza după consultarea şi obţinerea acordului custozilor. Custozii au dreptul de a verifica modul de aplicare în practică a tipului, intensităţii şi volumului tratamentelor/tăierilor în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier de pe raza ariei, pentru a se asigura de menţinerea stării de conservare a habitatelor şi speciilor.

(6) Se interzice introducerea de specii de arbori/plante alohtone, atât pe terenurile care fac parte din fondul forestier, cât şi pe terenurile din afara fondului forestier.

(7) Arboretele cu specii exotice vor fi înlocuite cu specii de arbori autohtone, de către proprietarii acestora, în colaborare cu custozii ariei la vârsta exploatabilităţii tehnice ale acestora.

Art. 19 Intervenţiile silvice în pădurile ariei se vor realiza în concordanţă cu măsurile de management prevăzute în planul de management pentru zonele cartate şi identificate ca zone de/cu potenţial de cuibărire.

D) Exploatările miniere de resurse minerale

Art. 20. (1) Deschiderile noi ale unor perimetre de exploatare a agregatelor minerale (pietriş, nisip, etc.) de pe toată lungimea cursurilor de apă (Olt, Homorodul Mic şi Homorodul Mare, Vârghiş, etc.) din interiorul ariei sau a unor noi perimetre de exploatare a altor substanţe minerale utile, după aprobarea şi intrarea în vigoare a prezentului regulament se vor face cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene specifice privind conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural în general, prin parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului antropic negativ (S.E.A. şi evaluare adecvată) şi după obţinerea acordului autorităţilor competente şi a custodelui.

(2) Exploatările de substanţe minerale utile aflate pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor existente în funcţiune la data aprobării prezentului regulament sau companiile care nu exploatează resursele minerale dar au licenţe de exploatare valabile la data aprobării prezentului regulament, vor aplica mecanismele prevăzute în legislaţia de mediu şi cea minieră corespunzătoare, respectiv actualizarea planului de refacere a mediului şi a autorizaţiei de mediu, obţinerea avizului Natura 2000 şi realizarea unei evaluări adecvate de mediu a activităţilor desfăşurate în aria protejată pentru evaluarea impactului antropic negativ asupra speciilor şi habitatelor care constituie obiectul conservării şi protejării în arie. Detalierile acestor proceduri sunt făcute în subcapitolul II.3, respectiv Reguli specifice ZONEI GEOLOGICE-MINIERE RACOŞ.

 1. Până la data aprobării Planului de Management de Mediu al Ariei ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor care va fi realizat de custozii parteneri, la baza reglementării (conformării) activităţilor antropice (inclusiv cele miniere) din arie, vor sta Măsurile de Conservare şi Management ale Biodiversităţii în Aria Protejată ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor (O.U.G. 57/2007, art. 26, aliniat 1 & 2).

Art. 21. Este interzisă orice activitate de săpare şi extracţie de sol, pământ, nisip şi alte materiale minerale, etc. în incinta ariei, cu excepţia celor destinate reconstrucţiei ecologice a unor areale din aria ROSPA0027 sau creării de noi zone umede şi habitate avifaunistice în situl Natura 2000 protejat.

E) Vânătoarea

Art. 22. (1) Activităţile de gospodărire a vânatului se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2007 şi a Legii nr. 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În vederea conservării speciilor de interes cinegetic, gestionarii fondurilor de vânătoare a căror suprafaţă se suprapune parţial sau total suprafeţei ariei ROSPA0027, vor delimita zonele de linişte a faunei cinegetice (zone în care exercitarea vânătorii este interzisă) astfel încât acestea să fie constitiute pe cât posibil în cadrul sitului. Exploatarea fondurilor cinegetice incluse în situl Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor va fi armonizată cu planul de management al ariei.

(3) Zonele de linişte se vor stabili numai cu avizul prealabil al custozilor.

(4) Custozii vor participa la acţiunile de evaluare a efectivelor de vânat. Rezultatele evaluărilor anuale a efectivelor de vânat (speciile cuprinse în anexa 1 şi 2 din Legea nr. 407/2006) vor fi transmise autorităţilor responsabile numai după obţinerea avizului prealabil al custozilor privind corectitudinea acestora.

(5) Se interzice popularea cu specii de interes cinegetic exotice a fondurilor de vânătoare din cuprinsul ariei. Orice activitate de populare cu specii de faună de interes cinegetic se va face cu aprobarea prealabilă a custozilor şi numai pe baza studiilor ştiinţifice aprobate de instituţiile competente.

(6) Activităţile legate de gospodărirea vânatului şi vânătoare la speciile de interes comunitar se vor face cu avizul prealabil al custodelui.

F) Accesul / circulaţia în arie

Art. 23. (1) Este interzisă accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul sitului. Prin excepţie, accesul public cu mijloace motorizate este permisă pe drumurile deschise circulaţiei publice. Circulaţia cu mijloace motorizate pe drumurile de exploatare agricole/forestiere este permisă numai proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole sau păduri şi angajaţilor acestora. Astfel, se interzice circulaţia cu mijloace motorizate pe păşuni şi fâneţe, în păduri.

(2) Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu autovehicule vor fi: personalul custozilor, personalul silvic, personalul organelor statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, protecţia civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărirea apelor, ambulanţă, etc.), personalul societăţilor comerciale care au activităţi autorizate pe teritoriul ariei, personalul împuternicit pentru patrulări/controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de delegaţie.

Art. 24. Accesul în fondul forestier al persoanelor (cu excepţia proprietarilor pădurii, personalului silvic

şi al Sitului) este permis doar pe traseele turistice marcate.

Art. 25. În pădure sunt interzise: focul, camparea, accesul cu mijloace auto motorizate (ATV-uri, motociclete etc.), lăsarea liberă a câinilor, păşunatul şi aplicarea de noi marcaje turistice şi de panouri /

indicatoare. Pentru realizarea de noi marcaje turistice şi panouri este necesar acordul Custodelui.

Art. 26. (1) Trecerea prin albia râurilor se permite numai la vadurile tradiţionale.

G) Agrementul / turismul

Art. 27. Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri sau tabere care presupun accesul pe teren în zona ariei se face numai cu avizul custozilor.

Art. 28. Deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare a ariei se evacuează de pe teritoriul ariei, urmând a fi depuse la staţiile sau punctele de colectare autorizate.

Art. 29. Accesul câinilor în arie este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă. Pentru fiecare câine stăpânii trebuie să prezinte toate actele de dovadă a vaccinării. Patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.

Art. 30. Perturbarea liniştii în aria protejată ROSPA0027 prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) este strict interzisă. Aria protejată este definită prin prisma H.G. 321/2005 (privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant) ca o zonă liniştită din spaţiu deschis (anexa 1, pct 22, respectiv o zonă delimitată de către autorităţi competente care nu este expusă la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activităţi recreative) care conform stas - ului 10009/1988 permite un nivel de zgomot de maximum 45 dB. Orice depăşire a acestei limite de către o sursă antropică constituie o abatere de la prezentul regulament a celui care generează zgomotul.

Art. 31. Aprinderea focului pe teritoriul ariei se reglementează astfel:

(1) focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop în perimetrele permise pentru campare, de preferinţă cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

(2) Sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.

(3) Este interzisă aprinderea focului în fondul forestier şi în zonele cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cu excepţia locurilor special amenajate de către administratorii terenului. În locurile de campare în care nu se asigură lemn de foc de către proprietari, se permite doar utilizarea lemnului adus de turişti sau a primusului.

Art. 32. Custozii monitorizează turismul pe teritoriul ariei, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 33. Sunt interzise sporturile nautice şi agrementul cu ambarcaţiuni indiferent de tipul lor.

Art. 34. Este interzisă practicarea de sporturi cu mijloace motorizate, care utilizează carburanţi fosili în afara pistelor special amenajate care vor fi realizate cu acordul custodelui.

Art. 35. Camparea se va face în locuri special amenajate care vor fi stabilite prin planul de management de mediu al ariei. Camparea în alte locuri neamenajate este permisă în situaţii speciale şi se va face doar cu acordul Custodelui.

H) Pescuitul sportiv / piscicultura / acvacultura

Art. 36. (1) Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor O.U.G. 57/2007 şi O.U.G. 23/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se interzice pescuitul în perioadele de prohibiţie şi pescuitul cu mijloace şi metode ilegale. Excepţie de la prohibiţie fac bazinele acvatice amenajate pentru piscicultură.

(3) Se interzice păstrarea exemplarelor de peşte şi alte vieţuitoare acvatice cu dimensiuni sub cele admise la pescuit în bazinele piscicole naturale, conform legislaţiei în vigoare. Exemplarele cu dimensiunile sub limita minimă celei reglementate nu vor putea fi reţinute, acestea fiind redate mediului acvatic imediat după capturarea lor.

(4) Se interzice popularea cu specii de peşti exotice a apelor naturale din cuprinsul ariei. Gestionarii

bazinelor amenajate pentru piscicultură vor asigura ca speciile de peşti exotice din heleştee să nu ajungă în apele naturale. Orice activitate de populare cu peşte se va face cu aprobarea prealabilă a custozilor.

I) Construcţiile şi activităţile antropice

Art. 37. Pe teritoriul sitului, în afara zonelor de dezvoltare durabilă a activităţilor umane, este interzisă realizarea de orice construcţii permanente, cu excepţia celor de utilitate publică, care vor deservi activităţile de cercetare sau de administrare şi gospodărire a sitului.

Art. 38. Realizarea de construcţii noi cu scop ştiinţific, adăposturi necesare administrării şi gospodăririi ariei este permisă numai cu avizul custozilor.

Art. 39. Construirea de cabane/adăposturi turistice sau realizarea oricăror altor investiţii în zonele de dezvoltare durabilă sau în imediata vecinătate a ariei se va face doar după efectuarea evaluării impactului asupra mediului, conform reglementărilor în vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra habitatelor şi speciilor pentru care a fost înfiinţată Aria ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor. Documentaţiile se avizează de către Custozi.

Art. 40. Construirea de noi drumuri şi/sau poduri în cuprinsul ariei, fără avizul custozilor este interzisă.

Art. 41. Pentru orice activitate veche existentă în momentul declarării sitului Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor se va actualiza autorizaţia de mediu (deoarece s-au modificat condiţiile din momentul eliberării), se va obţine avizul Natura 2000 şi după caz se va face evaluarea adecvată privind impactul antropic al activităţii asupra speciilor şi habitatelor protejate în arie.

Art. 42. Pentru orice activitate nouă proiectată a fi introdusă în situl Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor se va parcurge procedura S.E.A. (după caz şi evaluarea adecvată de mediu privind impactul activităţii asupra obiectelor de conservare ale biodiversităţii sitului avifaunistic) şi se va obţine Avizul Natura 2000.

J) Regimul deşeurilor

Art. 43. Regimul deşeurilor pe teritoriul ariei se reglementează astfel:

(1) Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ariei.

(2) Gestionarii locurilor de campare, pentru care se percepe taxă de campare, au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice.

(3) Gestionarii pescăriilor/heleşteelor de pe teritoriul ariei, care primesc pescari sportivi, au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor şi transportării acestora la punctele legale de colectare a deşeurilor.

(4) Autorităţile publice locale de pe raza ariei au responsabilitatea asigurării colectării şi transportului deşeurilor menajere din localităţi la punctele legale de colectare a deşeurilor.

(5) Autorităţile publice locale de pe raza ariei au responsabilitatea de a desfiinţa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ.

(6) Deţinătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul ariei au obligaţia de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor.

II.2. Reguli specifice ZONEI CARSTICE VÂRGHIŞ

Art. 44 Situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului în suprafaţă de 830 ha sunt situate în partea sudică a Carpaţilor Orientali, în zona de întâlnire a Munţilor Perşani cu Munţii Harghita.

Pe teritoriul sitului se intersectează meridianul corespunzător valorii E 25º 32' 30'' longitudine estică şi paralela cu valoarea de N 46º 12' 46'' latitudine nordică.

Limitele Situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului au fost stabilite prin O.M. nr. 1964/2007, şi sunt prezentate în anexa nr. 2 al acestui ordin şi sunt figurate în harta GIS anexată (anexa 3).

Situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului se suprapune total peste Rezervaţia naturală „Cheile Vârghişului şi peşterile din chei”.

Art.45 (1) La zonarea internă a Sitului ROSCI0036 – Cheile Vârghişului s-a ţinut cont de prevederile OUG 57/2007, având ca bază valorile deosebite ce constituie obiectivele majore pentru conservare, criteriile legate de activităţile permise, precum şi interesele socio-economice ale comunităţilor locale. S-au stabilit următoarele zone, prezentate în anexa nr. 3 a acestui regulament:

(2) zonă strict protejată, care cuprinde peşterile nr. 9 şi 27, peşteri de categoria B, peşteri cu valoare excepţională, prin interesul ştiinţific sau unicitatea resurselor, considerate rezervaţii ştiiţifice, pentru care activităţile se reglementează astfel:

 1.  
  1. Activităţile ştiinţifice, de explorare, turism speologic specializat şi de documentare în peşterilor nr. 9 şi 27 se poate face numai cu autorizaţia Academiei Române;

  2. Autorizaţia se eliberează pe baza unei cereri scrise, care va conţine precizări privind scopul, mijloacele, durata, proporţiile, garanţiile acţiunii şi se va retrage în cazul în care condiţiile stabilite la eliberarea ei nu au fost respectate.

  3. Popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi localizarea a peşterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din această categorie.

(3) zonă de protecţie integrală, în suprafaţă de 74,57 ha cuprinde cele 4,5 kilometri ale Cheilor Vârghişului, în care activităţile se reglementează astfel:

 1.  
  1. Este interzis:

 • tăierea lemnelor şi focul deschis;

 • camparea;

 • desenarea sau scrierea pe pereţii stâncilor din chei;

 • aruncarea oricărui tip de deşeuri;

 • colectarea plantelor şi deranjarea animalelor;

 • activităţile agricole (păşunatul, cositul, în afara celor legate de menţinerea sau reabilitarea unor specii ocrotite);

 • exploatarea calcarului;

 • distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare, a podurilor sau a potecilor turistice;

 • accesul cu mijloace motorizate, ATV-uri, căruţe;

 • pescuitul şi vânatul;

 • aprinderea de foc în peşteri, chiar şi la intrarea acestora;

 • deteriorarea şi colectarea formaţiunilor stalagmitice;

 • deranjarea speciilor de animale din peşteri (lilieci);

 • exploatarea valorilor paleontologice şi arheologice.

 1.  
  1. Activităţi permise:

 • ştiinţifice şi educative;

 • activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;

 • vizitarea cheilor se face numai pe potecile marcate;

 • alpinismul este permis numai pe traseele marcate, deja existente (între peşterile 1200/23 şi 1200/24, zona de intrare a peşterii 1200/8);

 • Reamenajarea şi întreţinerea traseelor turistice şi de alpinism/escaladă, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative, respectiv a podeţelor pietonale de pe pârâul Vârghiş, se fac numai cu aprobarea custodelui şi, în cazul traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale;

 • peşterile desemnate pentru vizitare sunt Peştera Orbán Balázs (Peştera Mare de

la Mereşti), Peştera Calului, Peştera Tătarilor şi Şura de Piatră (Kőcsűr), având gradul 1 şi 2 de dificultate;

 • Vizitarea peşterilor este posibilă numai cu ghid specializat în condiţiile prevăzute de Legea nr. 402/2006, privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare în mediul subteran speologic;

 • peşterile închise sunt accesibile numai cercetătorilor ştiinţifici;

 • localizarea şi stingerea incendiilor;

 • intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a planului de acţiune provizoriu, elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;

 • intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea Custodelui şi cu avizul consiliului ştiinţific, în baza aprobării de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;

 • acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, la propunerea custodelui, cu avizul consiliului ştiinţific, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac la propunerea administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific, în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

 • acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;

 • acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, la propunerea custodelui, cu avizul consiliului ştiinţific şi în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Zona de protecţie integrală a sitului ROSCI0036 – Cheile Vârghişului se delimitează ca zonă de linişte a faunei cinegetice, în care exercitarea vânătorii este interzisă

(5) zona de conservare durabilă, sau zona tampon, restul teritoriului, care înconjoară cheile (202,67 ha în jud. Covasna, 546,93 ha în jud. Harghita). În această zonă se includ suprafeţele din afara cheilor propriu zise, arii care fac trecerea între zonele de protecţie integrală şi zonele de dezvoltare durabilă. Trebuie menţionat, că zona tampon, conform legii are rolul de a proteja zona strict protejată, are aceleaşi drepturi de conservare ca şi aria strict protejată.

Activităţi permise:

 1. ştiinţifice şi educative;

 2. activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;

 3. Prin excepţie se permite camparea în această zonă, în locul numit Kőalja (partea sudică a rezervaţiei naturale, dinspre comuna Vârghiş), până la realizarea campingului propus pe terenul intravilan al Consiliului Local al Comunei Vârghiş, în suprafaţă de 2,88 ha în zona de dezvoltare durabilă;

 4. utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;

 5. localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;

 6. intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a planului de acţiune provizoriu, elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific al ariei şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;

 7. intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea consiliului ştiinţific al ariei naturale protejate, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

 8. acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu acordul custodelui, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu acordul administraţiei ariei naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

 9. activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul custodelui, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

 10. activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu acordul custodelui;

 11. lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse, în primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau integrală;

 12. exploatarea lemnului se face conform graficului de exploatare a ocolului silvic;

 13. recoltarea/capturarea plantelor şi animalelor sălbatice (ciuperci, fructe de pădure, melci, etc.) de către persoane fizice şi juridice se face pe baza autorizaţiei de mediu valabilă, emisă pe baza acordului custodelui ariei protejate, conform Ordinului M.M.D.D. nr. 410, art.13, alin. 3.;

 14. sunt interzise activităţile industriale şi comerciale, precum şi construcţiile în această zonă a ariei protejate.


(6) zona de dezvoltare durabilă cuprinde terenul de 2,91 ha, din partea de nord a rezervaţiei naturale (aparţinând administrative de comuna Mereşti, jud. Harghita), delimitat de pârâul Gyepű, pârâul Vârghiş, limita de 5 m dealungul dealului, până la intrarea în chei (inclusiv parcela numită Karácsonygátja) din tarlaua 79, F 1743, F 1745 respectiv terenul cu suprafaţa de 28.800 mp (aparţinând administrative comunei Vârghiş, jud. Covasna), din care 27.800 mp aflat în proprietatea comunei Vârghiş, iar suprafaţa de 1000 mp dat în folosinţă gratuită pe o durată de 49 de ani pentru Asociaţia Speo-Turistică şi de Protecţia Naturii „Lumea Pierdută”, prin Contractul de dare în folosinţă gratuită nr. 592/03.03.2008.

Activităţi permise:

 1. activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii;

 2. camparea pe terenul intravilan al Consiliului local al comunei Vârghiş, după realizarea campingului propus de realizat;

 3. Pentru turiştii care vizitează rezervaţia dinspre Mereşti ca loc de campare va fi folosit locul numit Karácsonygátja din partea nordică a rezervaţiei;

 4. activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor;

 5. activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de agricultură ecologică;

 6. alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale.

Art.46. În situl situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament, astfel:

 • Accesul turiştilor este permisă numai pe traseele turistice marcate, solitar sau în grupuri de cel mult 50 de persoane;

 • Vizitarea altor peşterilor decât cele desemnate pentru vizitare (Peştera Orbán Balázs sau Peştera Mare de la Mereşti, Peştera Calului, Peştera Tătarilor şi Şura de Piatră) se face cu aprobarea şi în prezenţa custodelui, cu respectarea prevederilor Legii nr. 402/2006, privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare în mediul subteran speologic;

 • Este interzisă abandonarea de deşeuri de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0036 – Cheile Vârghişului;

 • Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării ariei. Deşeurile vor fi evacuate în afara sitului şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare.

 • Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele practicate sunt communicate persoanelor interesate, la cerere.

 • Accesul/vizitarea sitului ROSCI0036 – Cheile Vârghişului se face pe baza biletului de vizitare;

 • Contravaloarea biletului de vizitare se percepe de către custozii legitimaţi ai sitului ROSCI0036 – Cheile Vârghişului, sau de către alte persoane autorizate de către custode;

 • Fac excepţii de la plata tarifului de vizitare:

 • copii sub 7 ani;

 • voluntarii care dovedesc cu adresă scrisă sau cu contract de voluntariat semnat de către custode că prestează o activitate utilă sitului;

 • personalul Institutului de Speologie, personalul Academiei Române;

 • personalul de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu;

 • proprietarii şi administratorii care deţin terenuri în situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului;

 • membrii comunităţilor locale (Comuna Vârghiş, jud. Covasna, comuna Mereşti, jud. Harghita), dovedind această calitate prin prezentarea actului de identitate;

 • persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe;

 • Vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare următoarele categorii de vizitatori:

 • elevii şi studenţii, dacă dovedesc această calitate cu acte legale, vizate pe anul în curs;

 • pensionarii, dacă dovedesc această calitate cu cuponul de pensie.

Art. 47. (1) Activităţi speologice în situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului se desfăşoară conform reglementărilor legale în vigoare, cu avizul custodelui.

(2) Administrarea peşterilor se face de către Asociaţia Speo-Turistică şi de Protecţia Naturii “Lumea Pierdută”.

(3) Activităţile speologice permise sunt:

- ture ştiinţifice, didactice şi de documentare, cu aprobarea custodelui, pa baza unei cereri scrise, cu o echipă de maximum 10 persoane;

- pătrunderea în celălalte peşteri – altele decât cele destinate pentru vizitare - se va face doar sub supravegherea custodelui sau a ghidului (ghizilor) desemnaţi de acesta, cu menţinerea într-un registru de tură a datelor de traseu şi a descrierii activităţii ştiinţifice desfăşurate;

- participanţii la turele speologice vor fi echipaţi în conformitate cu prevederile Federaţiei Române de Speologie, echipamentul minim individual fiind cuprins în anexa nr. 9.

- realizarea în mediul subteran de materiale audio-vizuale cu caracter comercial, cu aprobarea custodelui, după achitarea tarifului aferent stabilit de custode;

 1. Activităţi speologice interzise:

 • pătrunderea în celălalte peşteri – altele decât cele destinate pentru vizitare – fără abrobarea şi supravegherea custodelui sau a ghidului (ghizilor) desemnaţi de acesta;

 • deranjarea coloniilor de chiroptere aflate în cavernicol, fotografierea cu blitz a coloniilor de hibernare de la sistanţă mai mică de 1,5 m sau atingerea de orice fel a chiropterelor;

 • modificarea peisagistică, geomorfologică sau structurală a peşterilor din chei;

 • prin excepţie, sunt permise activităţile de decolmatare în vederea explorării spaţiului cavernicol. Aceste activităţi se efectuează doar pe baza aprobării scrise a custodelui;

 • colectarea de faună, fosile sau obiecte de interes arheologic din peşteri, efectuate fără autorizaţie emisă de Academia Română;

 • dislocarea, vânzarea, cumpărarea colecţionartea speleotemelor sau altor resurse ale peşterilor;

 • degradarea prin inscripţionare sau poluarea peşterilor prin depozitarea în interiorul lor ori în elementele de relief, cu care acestea comunică în mod direct, de obiecte, deşeuri de orice fel, cadavre, substanţe toxice şi periculoase, combustibili de orice natură;

 • distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exeteriorul sau interiorul peşterilor;

 • efectuarea neautorizată, în perimetrul de la suprafaţă sau în apropierea intrării peşterilor a unor lucrări cum ar fi: derocări, defrişări, baraje, explozii, construcţii;

 • îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peşterilor;

 • popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi localizare a peşterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din această categorie.

Art. 48. Pe teritoriul situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului funcţionează serviciul Salvamont din judeţul Hargita şi Covasna, care asigură permanenţă în sezonul de vară (lunile iulie-august), patrulează pe traseele turistice şi intervin în caz de accidentare a persoanelor aflate în rezervaţia naturală.

Art. 49. (1) Competiţiile, manifestările de grup de orice fel, cursurile de orice fel, taberele care presupun accesul pe teren în zona situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului se organizează doar cu acordul serviciilor publice Salvamont şi cu avizul custodelui. Pentru obţinerea acordurilor şi a avizelor, programul acestor acţiuni se trimite în scris la custode, care va solicita acordul serviciilor Salvamont şi va emite aprobare scrisă cu precizarea eventualelor excepţii de la prevederile prezentului Regulament.

(2) Cursurile sau concursurile de alpinism organizate în situl ROSCI0036 – Cheile Vârghişului sunt permise doar cu acordul serviciului public Salvamont din judeţul Harghita, cu avizul custodelui, dacă sunt organizate şi conduse de instructori autorizaţi de Federaţia Română de Alpinism.

II.3. Reguli specifice ZONEI GEOLOGICE-MINIERE RACOŞ

Art. 50. (1) Prezenta secţiune a regulamentului de funcţionare a sitului Natura 2000 ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor, cuprinde regulile specifice de funcţionare ale următoarelor situri geologice incluse în aria de conservare specială pentru protejarea avifaunei:

 • Complexul Geologic Racoş, rezervaţie naturală geologică de importanţă naţională, cod naţional B.1.

 • Locul Fosilifer Carhaga, rezervaţie naturală paleontologică de importanţă naţională, cod naţional 2.245 şi cod european 183689.

(2) Această secţiune mai cuprinde regulile specifice de funcţionare ale zonelor miniere (cariere de piatră) aparţinând zonei Racoş şi care de asemeni sunt încluse în situl Natura 2000 - Dealurile Homoroadelor.

Art. 51. Legislaţia care fundamentează prezentele reglementări din categoria Legislaţie specifică privind exploatarea resurselor minerale utile, este următoarea:

 • Legea 85/2003, privind desfãşurarea activitãţilor miniere actualizată prin legea 237/2004 şi Legea 284/2005;

 • Hotãrârea de Guvern 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice sau private;

 • Hotãrârea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluãrii de

mediu pentru planuri şi programe

 • Ordin nr. 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului

asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;

 • Ordin 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Art. 52. Complexul Geologic Racoş a fost înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr. 1581 din 8 decembrie 2005 având o suprafaţă de 95.2 ha aflată la nord de comuna Racoş din judeţul Braşov. Aşa cum menţionează actul normativ, situl geologic de importanţă naţională este o rezervaţie naturală geologică, categoria IV I.U.C.N. care presupune un management care se face diferentiat, in functie de caracteristicile rezervaţiei, prin masuri active de gospodarire pentru a asigura mentinerea obiectivelor de conservare. Sunt admise unele activitati de valorificare durabila a unor resurse naturale. Sunt interzise folosinte ale terenurilor sau exploatarea resurselor care dauneaza obiectivelor atribuite.

Art. 53. (1) În conformitate cu studiul stiinţific de fundamentare a rezervaţiei naturale geologice avizat de Comisia Monumentelor Naturii (C.M.N.) cu avizul nr. 1327/25.05.2005, Complexul Geologic Racoş îşi propune să conserve structurile vulcanice bazaltice şi formaţiunile acoperitoare alcătuite din scorii bazaltice, bombe şi lapili vulcanici care au fost puse în evidenţă de următoarele cariere funcţionale în momentul declarării rezervaţiei, cariere astăzi aflate in conservare (anexa 4):

 • Cariera de scorie bazaltică Dealul Hegheş, cu o suprafaţă a perimetrului de exploatare A, calculată pe baza coordonatelor poligonale exprimate în Stereo 70, publicate în studiul de fundamentare aprobat al rezervaţiei, indică o suprafaţă de 13.32 ha din care în rezervaţia geologică se află 13.31 ha, respectiv un procent de 99.92%;

 • Cariera de bazalt Brazi – Racoş, cu o suprafaţă a perimetrului de exploatare B, calculată pe baza coordonatelor Stereo 70, publicate în studiul de fundamentare aprobat al rezervaţiei, de 15.8 ha din care 14.12 ha sunt în rezervaţia geologică, respectiv un procent de 89.37%;

 • Cariera de bazalt MTTc – Racoş, cu o suprafaţă a perimetrului de exploatare C, calculată pe baza coordonatelor Stereo 70, publicate în studiul de fundamentare aprobat al rezervaţiei, de 45.67 ha din care 22.43 ha sunt în rezervaţia geologică, respectiv un procent de 49.11%;

Art. 54. (1) Principiile de bază ale reglementărilor de funcţionare a rezervaţiei naturale geologice în cadrul sitului avifaunistic ROSPA0027 – Dealurile sunt următoarele:

(2) Pe toată suprafaţa Complexului Geologic Racoş primează legislaţia naţională a reţelei europene Natura 2000 (Directiva Europeană Păsări şi Directiva Europeană Habitate) de conservare şi protejare o biodiversităţii, în cazul nostru a celei avifaunistice. Ca importanţă urmează prevederile legislaţiei privind ariile protejate de importanţă naţională (OUG 57/2007 modificată prin OUG 154/2008). În acest sens toate activităţile antropice desfăşurate în cadrul Complexului Geologic Racoş trebuie să aibă o evaluare adecvată a impactului de mediu în funcţie de speciile propuse spre conservare în fişa standard a sitului ROSPA0027. Această evaluare adecvată a unei activităţi care să poată fi desfăşurată în situl Natura 2000, trebuie să dovedească impactul nesemnificativ asupra avifaunei (O. Ministrului Mediului şi pădurilor nr. 19/2010);

Art. 55. (1) În Complexul Geologic Racoş, în conformitate cu O.U.G. 57/2007 (art. 22, alin (4)) modificată prin O.U.G. 154/2008, se definesc următoarele tipuri de zone interne:

(2). Zone de protecţie integrală care conţin cele mai valoroase bunuri ale geopatrimoniului zonei şi care permit activităţi conform aliniatelor (5) & (6) ale aceluiaşi articol. Acestea sunt în număr de trei şi corespund în general fronturilor vechi de exploatare ale carierelor descrise mai sus. Ele vor fi descrise mai jos iar poziţia şi mărimea lor se poate vedea în harta anexată acestor măsuri specifice;

(3). Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane reprezentând decuparea zonelor de protecţie integrală din toată aria Complexului Geologic Racoş şi care permite desfăşurarea activităţilor descrise în OUG 57/2007 modificată prin OUG 154/2008, respectiv în art. 22, alin (10).

Art. 56. (1) Exploatările miniere aflate pe teritoriul sitului avifaunistic Dealurile Homoroadelor în zona Racoş, nu sunt active. În aceste zone (perimetrele de exploatare concesionate prin licenţe de exploatare valabile) reluarea activităţii este posibilă cu respectarea în primul rând a legilor privind siturile Natura 2000, în al doilea rând a celor privind protecţia naturii şi a mediului şi în al treilea rând legile care reglementează activitatea de minerit, respectiv următoarele acte normative:

(2). Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a

efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar – M.Of.nr.82/08.02.2010, respectiv evaluarea adecvată de mediu pentru procesele miniere care vor fi introduse la reluarea activităţii;

(3). Ordinul nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000, emis de Ministerul Mediului – M.Of. nr. 738 /31.10.2008, necesar obţinerii avizelor Natura 2000 pentru situl ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor aferente activităţilor miniere în momentul reluarii lor;

(4). H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 739 /31.10.2007, în special articolul 2;

(5). O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare – M.Of. nr.442/ 29.06.2007 modificat prin Ordonanta de urgenta nr. 154/2008, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 25/11/2008, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si a Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, în special articolele: 22, 28, 33, 43, 46, 47, 48.

(6). Legea 85/2003, privind desfãşurarea activitãþilor miniere actualizată prin legea 237/2004 şi legea 284/2005, în special articolul 39, punctele g, h, j, k & p;

 

Art. 57. În conformitate cu OUG 57/2007 modificată prin OUG 154/2008, articolul 22, aliniatele 1, 4, 5, 6 şi articolele 47, 48, 49 integral (gestiunea geopatrimoniului) rezultă următoarele:

(1). activităţile interzise în zonele de protecţie integrală sunt:

 • orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum si orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protectie si/sau de conservare;

 • activitatile de constructii-investitii, cu exceptia celor destinate administrarii ariei naturale protejate si/sau activitatilor de cercetare stiintifica ori a celor destinate asigurarii sigurantei nationale sau prevenirii unor calamitati naturale.

(2). activităţile permise în zonele de protecţie integrală sunt:

 • ştiintifice şi educative;

 • activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii-investitii;

 • utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunitatilor care detin pasuni sau care detin dreptul de utilizare a acestora in orice forma recunoscuta prin legislatia nationala in vigoare, pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si efectivele avizate de administratia parcului, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente;

 • interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, a planului de actiune provizoriu, elaborat in acest scop de consiliul stiintific si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management;

 • interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea administratiei si cu avizul consiliului stiintific, in baza aprobarii de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;

 • actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, la propunerea administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific, in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. In cazul in care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac la propunerea administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific, in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;

 • actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care nu necesita extrageri de arbori, si actiunile de monitorizare a acestora;

 • actiunile de combatere a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure, in cazul in care apar focare de inmultire, la propunerea administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific si in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 58. (1) Microzona de protecţie integrală a Carierei Brazi

Această microzonă este prezentată în detaliu în anexa 5 şi are o suprafaţă de 10.89 ha. Obiectivele de conservare ale geopatrimoniului din această microzonă sunt următoarele:

■ structura vulcanică alcătuită din curgerile de bazalte şi formaţiunea acoperitoare;

■ profilul geologic educativ II – II’ din studiul de fundamentare ştiinţifică a Complexului

Geologic Racoş (extins spre nord – est cu cca 100 m), reprezentând flancul sud sud-vestic al actualei cariere de bazalt;

formele cordate ale coloanelor de bazalt cu prezenţa depozitelor de culcuş şi antrenate de

masa de lavă, respectiv structura complexului tufitic superior, aflate in partea stângă a intrării în carieră;

lacul care se dezvoltă în prezent din apele pluviale şi care reprezintă un ecosistem acvatic

care trebuie cercetat.

(2). In planul de management al sitului ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor, secţiunea specială Complexul Geologic Racoş vor fi incluse şi recomandările pentru geoconservare stipulate în cap. VI. A studiului de fundamentare ştiinţifică avizat de Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române.

Art. 59. Microzona de protecţie integrală a Carierei MTTc cu Monumentul Naturii Coloanele de Bazalt de la Racoş

(1). Această microzonă este prezentată în detaliu în anexa 6 şi are o suprafaţă de 4.71 ha. Obiectivele de conservare ale geopatrimoniului din această microzonă sunt următoarele:

■ “Monumentul Naturii Coloanele de bazalt de la Racoş”;

■ profilul geologic educativ I – I’ din studiul de fundamentare ştiinţifică a Complexului

Geologic Racoş, reprezentând flancul nordic al actualei cariere de bazalt Racoş - MTTc;

(2). Se vor respecta ca şi în zona de protecţie integrală descrisă mai sus, prevederile OUG 57/2007 modificată prin OUG 154/2008, respectiv articolul 22,aliniatele 1, 4, 5, 6 şi articolele 47, 48, 49 integral (gestiunea geopatrimoniului).

(3). In planul de management al sitului ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor, secţiunea specială Complexul Geologic Racoş vor fi incluse şi recomandările pentru geoconservare stipulate în cap. VI. A studiului de fundamentare ştiinţifică avizat de Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române pentru această zonă.

Art. 60. (1). Microzona de protecţie integrală a Carierei de Scorie Bazaltică Dealul Hegheş

Această microzonă este prezentată în detaliu în anexa 7 şi are o suprafaţă de 8.56 ha. Obiectivele de conservare ale geopatrimoniului din această microzonă sunt următoarele:

■ profilul geologic educativ III – IIII’ din studiul de fundamentare ştiinţifică a

Complexului Geologic Racoş, reprezentând flancul nordic, nord-estic şi estic al actualei

cariere de scorie bazaltică Racoş – Dealul Hegheş;

■ profilul geologic educativ IV – IV’ din studiul de fundamentare ştiinţifică a Complexului

Geologic Racoş, reprezentând zona centrală a carierei de scorie bazaltică afectată de

activitatea hidrotermală;

La determinarea acestei microzone s-a luat în calcul zona de protecţie a vizitatorilor carierei prin considerarea distanţei faţă de abruptul carierei egală cu înălţimea peretelui de scorie bazaltică (unghiul segmentului de dreaptă vizitator şi marginea carierei cu orizontala, să fie de 45 de grade, adică ungiul de taluz natural al materialului granular care este format la baza peretelui)

(2). Se vor respecta ca şi în zona de protecţie integrală descrisă mai sus, prevederile OUG 57/2007 modificată prin OUG 154/2008, respectiv articolul 22,aliniatele 1, 4, 5, 6 şi articolele 47, 48, 49 integral (gestiunea geopatrimoniului).

(3). In planul de management al sitului ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor, secţiunea specială Complexul Geologic Racoş vor fi incluse şi recomandările pentru geoconservare stipulate în cap. VI. A studiului de fundamentare ştiinţifică avizat de Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române pentru această zonă.

Art. 61. Microzona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane din Complexului Geologic Racoş

(1). Microzona de dezvoltare durabilă are o suprafaţă de 69.96 ha şi cuprinde terenuri cu următoarea folosinţă (anexa 4):

 • terenuri agricole şi păşuni ale locuitorilor din Racoş;

 • păduri în partea de nord-vest a complexului;

 • drumuri de acces la cariere;

(2). Se vor respecta prevederile OUG 57/2007 modificată prin OUG 154/2008, respectiv articolul 22,aliniatul 10. Descrierea lor din aliniat este următoarea: Zone de dezvoltare durabila a activitatilor umane sunt zonele in care se permit activitati de investitii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabila a resurselor naturale si de prevenire a oricaror efecte negative semnificative asupra biodiversitatii.

(3). Sunt permise următoarele activităţi descrise la zonele de dezvoltare durabilă (alin 11) cu respectarea planului de management aprobat al sitului Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor:

 • activitati traditionale de cultivare a terenurilor agricole si de crestere a animalelor;

 • activitati de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, daca aceasta posibilitate este prevazuta in planul de management al sitului si daca reprezinta o activitate traditionala;

 • lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor si lucrari de conservare;

 • aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau in margine de masiv, tratamentul taierilor succesive clasice ori in margine de masiv, tratamentul taierilor in crang in salcamete si zavoaie de plop si salcie.

 • activitati specifice modului de productie ecologic de cultivare a terenului agricol si cresterea animalelor, in conformitate cu legislatia specifica din sistemul de agricultura ecologica;

 • alte activitati traditionale efectuate de comunitatile locale.

 

Art. 62. In cadrul santierelor de exploatare, managerii acestora vor desemna persoane de specialitate sau custozi, dupa caz, care sa vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, asigurandu-se astfel:

 • supravegherea permanenta a zonelor de extractie si conservarea materialului de provenienta paleobiologica sau minerala;

 • avertizarea lucratorilor asupra aspectelor ce privesc conservarea anumitor bunuri geologice ce pot fi ulterior inregistrate ca situri de conservare sau bunuri ale patrimoniului geologic;

 • conservarea perimetrelor care au sau pot dobandi regim de protectie speciala;

 • conservarea colectiilor de bunuri geologice de provenienta locala;

 • colaborarea cu conducerea santierului si cu autoritatile locale;

 • intocmirea de rapoarte periodice asupra activitatii de conservare, care se inainteaza Academiei Romane si autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului.

Art. 63. (1) În zona Racoş, în situl Natura 2000 ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor sunt 5 cariere aflate în conservare din care patru au zone aflate în afara Complexului Geologic.

(2) Zonarea şi descrierea arealelor (anexa 4):

 • Zona estică a perimetrului de exploatare B

Această zonă aflată în conservare-exploatare şi are o suprafaţă de 1.68 ha şi cuprinde terenuri afectate (resturi minerale de bazalt, drumuri de exploatare, decoperta minerală a bazaltului rezultată din exploatarea Carierei de bazalt Brazi – Racoş.

 • Zona sud-estică a perimetrului de exploatare C

Această zonă aflată în conservare-exploatare şi are o suprafaţă de 23.24 ha şi cuprinde:

 • terenuri afectate (resturi minerale de bazalt, drumuri de exploatare, decoperta minerală a bazaltului rezultată din exploatarea Carierei de bazalt MTTc – Racoş;

 • terenuri cu clădiri abandonate şi deşeuri din construcţii şi demolări ale zonei tehnologice ale Carierelor Brazi şi MTTc din Racoş;

 • terenuri cu habitate naturale mai puţin afectate de exploatările miniere.

Perimetrul de exploatare D a carierei de calcar

Această zonă aflată în conservare-exploatare şi are o suprafaţă de 30.36 ha şi cuprinde:

 • terenuri afectate (resturi minerale de calcar, drumuri de exploatare, decoperta rezultată din exploatările Carierei de calcar;

 • terenuri construite, rampe de încărcare, resturi de material mineral concasat;

 • terenuri cu habitate naturale mai puţin afectate de exploatările de calcar.

 

Zona afectată de activitatea minieră, în afara perimetrelor B (est) şi C (nord)

Această zonă afectată de activitatea minieră are o suprafaţă de 5.01 ha şi cuprinde resturi

minerale de de bazalt, drumuri de exploatare şi decoperta minerală a rocilor minerale utile

rezultată din exploatările Carierelor Brazi şi MTTc.

 • Zona nordică afectată de activitatea minieră, în afara perimetrului D (nord), aproximativ cariera de tuf vulcanic

Această zonă afectată de activitatea minieră are o suprafaţă de 4.38 ha şi cuprinde resturi

minerale de tuf vulcanic, drumuri de exploatare şi decoperta minerală a rocilor minerale

utile.

 • Zona sud – vestică afectată de activitatea minieră, în afara perimetrului D (sud -vest)

Această zonă afectată de activitatea minieră are o suprafaţă de 2.56 ha şi cuprinde resturi

minerale de calcar concasat, drumuri de exploatare şi platforma de încărcare – descărcare

care deservea Cariera de Calcar.

 • Zone sud – estice afectată de activitatea minieră, în afara perimetrului D (sud -est)

Aceaste 2 zone afectate de activitatea minieră au o suprafaţă de 0.69 ha.

Art. 64. Reguli pentru desfăşurarea activităţilor miniere

(1) Deţinătorii de licenţe de exploatare minieră valabile, aflate pe teritoriul sitului avifaunistic Natura 2000, ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor şi în Complexul Geologic Racoş, vor pune la dispoziţia custodelui în cadrul activităţii de control (conform OUG 57/2007 modificată prin OUG 154/2008, art 50, alin 3: Orice persoana fizica sau juridica are obligatia sa furnizeze informatiile si datele solicitate de autoritatile competente pentru protectia mediului si de administratorii ariilor naturale protejate, pentru indeplinirea responsabilitatilor pe care le au potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.) numai prevederile şi responsabilităţile de mediu asumate conţinute de următoarele documente:

(2) Documentaţiile şi prevederile de mediu aprobate şi asumate odată cu acordarea licenţei de exploatare (în conformitate cu art.20, punctele a, b, c & d din Legea Minelor nr. 85/2003 actualizată prin Legea 237/2004 şi prin 284/2005);


(3) Autorizaţia de mediu în vigoare a activităţii miniere desfăşurate. Dacă autorizaţia de mediu a exploatării de resurse minerale utile aflată într-un sit de protecţie avifaunistic Natura 2000 (apărut ulterior acordării licenţei de exploatare) este anterioară datei de declarare a ariei protejate (HG 1284/2007, Monotorul Oficial al Romîniei, Partea I, nr. 739 din 31.10.2007) şi în conformitate cu art.43, aliniat 1 din Legea Minelor nr. 85/2003 actualizată prin Legea 237/2004 şi prin 284/2005, respectiv “În cazul modificării condiţiilor avute în vedere la emiterea autorizaţiilor, acordurilor şi a celorlalte avize şi aprobări necesare desfăşurării de activităţi miniere (apariţia unei arii protejate), atunci titularii acestor activităţi trebuie să solicite emiterea de noi autorizaţii, acorduri, avize şi aprobări.” În acest sens deţinătorul licenţei de exploatare trebuie să-şi reînnoiască autorizaţia în noile condiţii după apariţia sitului Natura 2000;

(4) Obligaţiile privind mediul din planul de încetare a activităţii şi planul de refacere a mediului în vigoare aprobate de autorităţile de mediu competente. (vezi art. 39 pct g) din legea 85/2003 actualizată prin Legea 237/2004 şi prin 284/2005, prin care deţinătorul de licenţă de exploatare trebuie să actualizeze periodic planul de încetare a activităţii şi să îl supună aprobării autorităţii competente.)

(5) Toate planurile şi proiectele care se aplică unei zone din situl ROSPA0027 trebuie să aibă o

evaluare adecvată de impact asupra mediului (impactul asupra biodiversităţii avifaunistice propuse spre conservare în fişa standard a sitului) realizat conform O. Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 19/2010 şi să aibă avizul Natura 2000 (OM 1338/2008).

(6) În timpul exploatărilor miniere vor fi respectate prevederile documentaţiilor de mediu actualizate şi aflate în vigoare la data aprobării regulamentului, legile de mediu privind siturile Natura 2000 şi ariile naturale protejate, cele privind protecţia mediului în general şi cele privind activitatea minieră. În plus vor mai fi respectate următoarele măsuri specifice:

 • Gestiunea separată a solului vegetal de materialul mineral al decopertei rocilor utile care se exploatează;

 • Este interzisă perturbarea intentionata (explozii pentru dislocarea rocilor, zgomotul concasării pietrei, zgomotul utilajelor de transport, etc), in special in cursul perioadei de reproducere, de crestere si de migraţie. Nivelul de zgomot rezultat în urma procesului minier nu trebuie să depăşească palierele impuse de reglementările naţionale şi europene în vigoare astfel încât biodiversitatea avifaunistică a zonei să fie perturbată. În acest sens se aplică articolul 30 din prezentul regulament până la efectuarea evaluării adecvate de mediu în conformitate cu O.M. Mediului şi Pădurilor nr. 19/2010.

 • Este interzisă poluarea (chiar accidentală) a apelor de suprafaţă şi a celor subterane cu hidrocarburi sau cu alte substanţe chimice toxice care pot altera funcţionarea ecosistemelor;

 • Compania care exploatează bazaltul trebuie să asigure gestiunea corectă a deşeurilor minerale aflate în halda de steril reprezentând decoperta bazaltului exploatat prin:

  • geometrizarea şi tasarea corespunzătoare a corpului haldei;

  • asigurarea stabilităţii geologice a corpului haldei;

  • preluarea apelor pluviale de pe corpul haldei, decontaminarea lor (dacă este cazul) şi deversarea lor în sistemele hidrologice naturale

 • compania care posedă licenţă de exploatare minieră valabilă la data aprobării regulamentului dar nu exploatează, perimetrul fiind în conservare, trebuie să furnizeze siguranţa oamenilor pe marginea carierei (zonei de exploatare). Acest lucru se va face prin obstacole create din materiale naturale (gard viu sau de piatră) şi indicatoare de avertizare montate pe marginea carierei;

Art. 65. (1) Alte activităţi economice în Complexul Geologic Racoş şi în situl ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor, zona Racoş

 • Este interzisă exploatarea neautorizată a subsatanţelor minerale utile (bazalt, scorie bazaltică, calcar, tuf vulcanic, etc);

 • Este interzis transportul deşeurilor minerale (bazalt, scorie, lapili şi bombe vulcanice) fără acordul custodelui. Acest lucru este permis doar în cadrul unor lucrări de reamenajare şi ecologizare a carierelor făcute în conformitate cu planurile actualizate şi aprobate de refacere a mediului şi cu prevederile planului de management aprobat al sitului Natura 2000 ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor;

 • pentru zona antenelor de telefonie mobilă este necesară o evaluare adecvată a impactului de mediu pentru a vedea dacă activitatea antropică specifică are un impact negativ semnificativ elaborată în conformitate cu O.M. Mediului şi Pădurilor 19/2010. În acelaşi timp se va obţine avizul Natura 2000 şi dacă este cazul o autorizaţie de mediu reactualizată. Activitatea la antenele de telecomunicaţii va respecta normele de zgomot admise de legislaţia naţională şi europeană. Amplasamentul antenelor va fi protejat vizual de o perdea de vegetaţie.

 • Este interzisă poluarea (chiar accidentală) a apelor de suprafaţă şi a celor subterane cu hidrocarburi sau cu alte substanţe chimice toxice ecosistemelor zonei. În acest sens, în mod expres menţionăm că este interzis scăldatul în lacul Carierei Brazi;

(2) Sunt permise următoarele activităţi descrise la zonele de dezvoltare durabilă (OUG 57/2007 modificată prin OUG 154/2008, respectiv articolul 22, alin 11) cu respectarea planului de management aprobat al sitului Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor:

 • activitati traditionale de cultivare a terenurilor agricole si de crestere a animalelor;

 • lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor si lucrari de conservare;

 • lucrări de plantări silvice în conformitate cu planul de management;

 • aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau in margine de masiv, tratamentul taierilor succesive clasice ori in margine de masiv;

 • activitati specifice modului de productie ecologic de cultivare a terenului agricol si cresterea animalelor, in conformitate cu legislatia specifica din sistemul de agricultura ecologica;

 • alte activitati traditionale efectuate de comunitatile locale.

Art. 66. Punctul (Locul) Fosilifer Carhaga

(1) Înfiinţare: Locul fosilifer Carhaga este o arie protejată de tip geologic – paleontologic cu o suprafaţă de 9.33 ha, se află pe teritoriul administrativ al comunei Racoş şi este identificată prin codul naţional 2245 şi codul european 183689. Declararea punctului fosilifer ca arie protejată a fost făcută în anul 1962 prin hotărâre a Consiliului Judeţean Braşov.

(2) Microzonare: În aria geologică protejată, în conformitate cu OUG 57/2007 (art. 22, alin (4)) modificată prin OUG 154/2008, se definesc următoarele tipuri de zone interne:

 • Zone de protecţie integrală care conţin cele mai valoroase bunuri ale geopatrimoniului zonei şi care permit activităţi conform aliniatelor (5) & (6) ale aceluiaşi articol. Această zonă se instituie pe toată suprafaţa aflorimentului fosilelor care constituie obiectivul de geoconservare al ariei protejate;

 • Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane , reprezentând decuparea zonei de protecţie integrală din toată aria geologice protejate Locul Fosilifer Carhaga şi care permite desfăşurarea activităţilor descrise în OUG 57/2007 modificată prin OUG 154/2008, respectiv în art. 22, alin (10).

(3) Reguli pentru desfăşurarea activităţilor

 • Este interzisă colectarea neautorizată de custode a fosilelor care fac obiectul geoconservării;

 • Sunt interzise activităţile (exploatări silvice, regularizări ale cursurilor de apă, construcţia de drumuri forestiere, etc) care pun în pericol şi pot strica echilibrul versanţilor generând alunecări şi prăbuşiri ale masivelor de pământ. Aceste fenomene gfeologice dinamice pot impiedica activitatea de geoconservare a punctului fosilifer;

(4) Sunt permise următoarele activităţi descrise la zonele de dezvoltare durabilă (OUG 57/2007 modificată prin OUG 154/2008, respectiv articolul 22, alin 11) cu respectarea planului de management aprobat al sitului Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor:

 • activitati traditionale de cultivare a terenurilor agricole si de crestere a animalelor;

 • lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor si lucrari de conservare;

 • lucrări de plantări silvice în conformitate cu planul de management;

 • aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau in margine de masiv, tratamentul taierilor succesive clasice ori in margine de masiv;

 • activitati specifice modului de productie ecologic de cultivare a terenului agricol si cresterea animalelor, in conformitate cu legislatia specifica din sistemul de agricultura ecologica;

 • alte activitati traditionale efectuate de comunitatile locale.

Art. 67. Prezentele reguli se aplică zonei Racoş şi privesc în principal activitatea minieră în carieră pentru exploatarea substanţelor minerale utile. Principiile de bază şi specifice privind acest tip de activitate (minieră în cariere) se aplică şi altor zone miniere aflate în situl Natura 2000, ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor, respectiv cariera de cărbune de la Racoşu de Sus şi cariera de calcar din zona Vârghiş.

II.4. Reguli specifice ZONEI UMEDE SÂNPAUL

Art. 68. Limitele Rezervaţiei naturale „Popasul păsărilor de la Sânpaul” figurate pe harta GIS ataşată regulamentului (vezi anexa 8) sunt:

1. În partea de vest, rezervaţia este delimitată de cursul râului Homorodul Mare, respectiv digurile vestice ale lacurilor nr.1 si 2. Limitele rezervaţiei sunt constituite spre nord-vest de drumul judeţean dintre localitatea Sânpaul şi localitatea Ocland, respectiv canalul de aducţiune şi de desecare care se varsă în Homorodul Mare la limita vestică a lacului nr.1. În aceasta zona se afla şi fosta Staţie de mecanizare agricola, firmă privată astăzi. Mai departe, în partea dinspre nord-vest a rezervaţiei se află lacurile mici de iernare, creştere a puieţilor. Acestea sunt limitate in direcţia nord-vestica de râul Homorodul Mare, de fânaţe, terenuri particulare aflate in zona dintre râul si canalul de aducţiune a apei pentru alimentarea cu apa a lacurilor din râul Homorodul Mare până la staţia de pompare a apei, care se afla in partea SV a lacului nr.4. Pe aceasta suprafaţă exista drumul de acces pentru turma de vite a satului la păşunile naturale aflate in imediata vecinătate a lacului nr.5. Spre nord de canalul de aducţiune sunt situate terenuri agricole, fâneţe naturale.

2. Spre nord-vest rezervaţia este delimitat de terenurile agricole, folosite ca terenuri arabile si fâneţe, respectiv de drumul de acces pentru vite de-alungul lacurilor nr.4 si 5.

3. Nord, nord est, lacul nr. 5. Este delimitat de fânaţele aflate în proprietatea Comunităţii locale, folosită în prezent de compania piscicolă. De asemenea, terenul este folosit ocazional de cireada comunităţii pentru păşunat respectiv pentru adăparea animalelor. În mod normal adăparea vitelor se face la adăpătoarele amenajate din sursa de apa locală, aflată în imediata vecinătate a pârâului care traversează mijlocul lacului nr.5, în zona strict protejata.

4. La nord-est, est, sud-est lacurile nr. 4 şi 5 sunt delimitaţi de terenurile agricole aflate în proprietate privată, folosite recent ca fâneţe. Pe lângă lacuri trece un drum de exploatare care este folosit pentru întreţinerea culturilor agricole, care in direcţia sudica la nivelul lacului nr.4 intră in drumul judeţean, care traversează rezervaţia între lacurile nr. 4 şi 3, respectiv lacul nr. 1 şi bazinele de creştere, centrul companiei piscicole şi terenul agricol din vecinătatea lacului nr.1.

5. Est,sud-est, zona lacului nr.3 este delimitat de fânaţele aflate în proprietate privată, zonă care se continuă şi în zona sudică a lacului nr.3. până la digul de traversare în lacul nr.2.

6. Sud est, est zona lacului nr.2 este delimitat de terenurile agricole, folosite ca terenuri arabile, respectiv de drumul de exploatare care este folosit pentru întreţinerea culturilor agricole.

7. Sud, sud vest, zona lacului nr.2 este delimitat de digul de protecţie a lacului nr.2, in imediata vecinătate existând terenuri de sărătura, folosite ca fânaţe de către localnici, proprietăţi private.

Art. 69. Principalele zone funcţionale ale Rezervaţiei Naturale „Popasul Păsărilor de la Sânpaul” sunt:

(1) Zone cu protecţie strictă, destinate cercetării ştiinţifice şi conservării totale a diversităţii biologice, cuprind cele mai valoroase elemente ale patrimoniului natural din Rezervaţie, zone de cuibărit şi de refugiu pentru păsări, habitate de refugiu a florei şi faunei caracteristice rezervaţiei (sărături, pajişti şi păşuni umede, zona lacului nr.5, cca.50 hectare, asa cum apar pe harta din anexa __).

(2) Zone cu protecţie specială, în care sunt permise turismul controlat, activităţi de natură educativă, pescuitul sportiv, lucrări de amenajare necesare funcţionării heleşteelor şi utilizarea terenurilor de către localnici în condiţiile stabilite de prezentul Regulament şi de Planul de Management al Rezervaţiei (zona lacurilor nr.1,2,3, 4 si zona lacurilor de iernare, de crestere etc. 130 hectare).

(3) Zone cu infrastructură turistică, cuprind perimetrele construibile, care sunt delimitate ca atare în Planurile de Urbanism General (PUG) al comunei Mărtiniş.

Art. 70. (1) Accesul în Rezervaţie se face doar cu acordul custodelui şi al companiei piscicole.

(2) Accesul în zonele cu protecţie strictă a Rezervaţiei este permis doar în baza autorizaţiei eliberate de Custodelui Rezervaţiei. Accesul va fi aprobat numai pentru cercetători, biologi sau specialişti în domenii legate de conservare/mediu, studenţi de la secţii cu specializări în domeniile respective, grupuri care desfăşoară excursii de studii/practică în aceste domenii. Mărimea grupului care intră în zonele de protecţie strictă nu poate fi mai mare de 9 persoane, decât în cazuri excepţionale aprobate de Administraţie. Cei care vizitează zonele cu protecţie strictă vor depune la Custodele Rezervaţiei un raport cu observaţiile realizate pe perioada deplasării, având ca anexă fişa completată cu observaţiile accidentale, conform modelului primit cu ocazia aprobării.

(3) Excepţiile de la restricţia de acces în zonele de protecţie strictă vor fi: Custodele, personalul silvic şi al celorlalte organe ale statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, protecţia civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărirea apelor), proprietarii terenurilor agricole, personalul împuternicit pentru patrulări/controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de delegaţie.

(4) Pescuitul sportiv se va desfăşura doar în zonele delimitate în acest sens (lacurile 1 şi 3) de către compania piscicolă.

(5) Accesul public cu mijloace motorizate sau cu biciclete se reglementează de către Custodele în colaborare cu deţinătorii/administratorii drumurilor aflate pe teritoriul Rezervaţiei. Astfel, se interzice circulaţia cu autovehicule pe digurile heleşteelor, pe păşuni şi fâneţe. Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu autovehicule vor fi: personalul Custodelui, personalul silvic şi al celorlalte organe ale statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, protecţia civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărirea apelor), proprietarii şi personalul împuternicit pentru patrulări/controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de delegaţie.

(6) Este interzis accesul cu barca pe suprafaţa heleşteelor, scăldatul şi orice sport acvatic, în afara pescuitului sportiv şi comercial. Angajaţii companiei piscicole vor continua activităţile de amenajări, pescuit şi de întreţinere, ţinând cont de regulamentul stabilit de către Administraţie.

Art. 71. Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit:

(1) Se interzice introducerea in cultura, pe teritoriul ariilor naturale protejate, de specii de plante si animale domestice fără certificate fito-sanitare sau sanitar-veterinare, emise conform legislaţiei in vigoare;

(2) Vânătoarea este interzisă cu desăvârşire pe toată suprafaţa Rezervaţiei in tot cursul anului.

(3) Pescuitul sportiv, cât şi cel comercial este permis sub supravegherea companiei piscicole şi al custodelui cu condiţia respectării regulamentului şi al planului de management al rezervaţiei. Se vor lua măsuri pentru a evita deranjul păsărilor în perioada de cuibărit (februarie-august).

(4) Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului vor fi constatate si sancţionate de personalul custodelui, al companiei piscicole şi al unităţilor silvice cu atribuţii în această zonă.

(5) În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi, epizootii, focare de infecţii, etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării S.O.R.

(6) Se interzice popularea cu specii de vânat exotice în perimetrul Rezervaţiei.

(7) Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor Legii nr. 462/2001 şi Legii nr. 192/19.04.2001 cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr. 298/28.06.2004 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/16.09.2004. Totodată pescuitul sportiv se va desfăşura sub supravegherea a companiei piscicole.

(8) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane de interes comunitar şi care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexa nr. 3. şi 4. din Legea 462/2001, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise:

 • orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;

 • perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

 • distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură;

 • deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;

 • deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de mediu competente.

(9) Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de Custodele şi de celelalte organe ale statului cu atribuţii în zona Rezervaţiei, aceştia fiind împuterniciţi în acest sens.

Art. 72. (1) Pe teritoriul Rezervaţiei activitatea pastorală se desfăşoară pe porţiuni reduse, respectându-se studiile de specialitate în domeniu, inclusiv încărcătura de animale (capacitatea de suport) conform bonităţii păşunilor, stabilită prin amenajamentele silvopastorale sau prin studii de specialitate iniţiate de Administraţie.

(2) Numărul şi compoziţia de specii a efectivelor de animale domestice (ovine, caprine, bovine şi cabaline) va fi reglementată în contractele de păşunat, pentru fiecare caz în parte.

(3) Se interzice aplicarea de fertilizanţi chimici şi pesticide pe pajiştile din cuprinsul Rezervaţiei.

(4) Păşunatul se supune următoarelor reglementări:

 • păşunatul se permite doar pe suprafeţele păşunilor delimitate prin studiile silvopastorale

 • custodele monitorizează activitatea de păşunat în Rezervaţie pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Rezervaţie şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.

 • pentru prevenirea invadării cu tufăriş a fâneţelor, deţinătorii acestora au obligaţia să cosească o dată pe an.

(5) pentru protecţia speciilor de păsări care cuibăresc pe solul fâneţelor, deţinătorii acestora sunt obligaţi să respecte prevederile Planului de Management al rezervaţiei privind perioada şi modul cositului.

Art. 73. Gospodărirea şi exploatarea stufărişului

(1) Se interzice incendierea stufului în orice anotimp.

(2) Este interzisă circulaţia în zona vegetaţiei emerse (stufăriş, păpuriş, rogozuri) şi culcarea acesteia în vederea realizării de cărări, cu excepţia accesului pazei piscicole şi pazei Sitului.

(3) Este permis tăierea stufului, in afara perioadei de cuibărit al păsărilor (prin perioada de cuibărit înţelegem lunile februarie – august). Înaintea începerii acţiunilor de tăiere şi colectarea stufului, vor fi consultat Custodele Rezervatiei, urmând a fi elaborat un plan de acţiune.

(4) Se va pune accent pe păstrarea diversităţii habitatelor, păstrând suprafeţe de stuf vechi, curăţind regulat iarna unele suprafeţe de stuf unde se va lăsa creşterea stufului nou, şi se vor planta tufişuri şi arbori pentru a asigura locuri de cuibărit şi de odihnă păsărilor.

Art. 74. (1) Cercetarea ştiinţifică în Rezervaţia Naturală „Popasul Păsărilor de la Sânpaul” va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului primordial, cel de conservare a păsărilor şi a a habitatelor acestora de pe teritoriul Rezervaţiei.

(2) În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în Rezervaţie, acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, Custodele, consultând consilierii ştiinţifici, propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor Rezervaţiei.

(3) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Rezervaţiei se desfăşoară cu avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române şi a Custodelui, care din urmă sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.

(4) În cazul temelor de cercetare care necesită date/informaţii privind Rezervaţia, furnizate de Custodele, se va încheia un contract cu cei care derulează tema, contract care să asigure accesul Custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a Rezervaţiei. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract.

Art. 75. (1) Rezervaţia naturala ornitologica de la Sânpaul, sunt permise activităţi de pescuit sportiv, turism şi de educaţie ecologică, cu respectarea regulilor de vizitare a Rezervaţiei, potrivit prezentului Regulament. Nu sunt permise activităţi de turism în zonele cu protecţie strictă.

Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac numai în comun acord cu proprietarii, respectiv compania piscicolă. În cazul traseelor noi, acestea se vor omologa conform prevederilor legale.

(2) Camparea pe teritoriul Rezervaţiei se reglementează astfel:

 • Camparea este permisă doar în locurile amenajate de deţinătorii de terenuri cu avizul Custodelui.

 • în locurile de campare se poate încasa tarif de campare de către administratorii terenului sau partenerii/împuterniciţii acestora în cazul în care se asigură condiţii minime de campare. Acest tarif se aduce la cunoştinţa Custodelui şi se afişează obligatoriu în apropierea locului de campare de către cei ce îl încasează.

(3) Aprinderea focului pe teritoriul Rezervaţiei se reglementează astfel:

 • focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop în perimetrele permise pentru campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

 • sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.

CAPITOLUL III. ACTIVITĂŢILE CUSTODELUI

III.1. Cercetarea ştiinţifică în Aria ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor

Art. 76. Activităţile custozilor legate de conservarea biodiversităţii sunt realizate în colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ superior, ONG-uri de specialitate şi consultanţi ştiinţifici implicaţi în programele şi proiectele specifice.

Art. 77. Activităţile de cercetare ştiinţifică în arie, practicate de persoane sau instituţii, altele decât Custodele, se vor desfăşura cu acordul custozilor parteneri. La finalizarea cercetărilor titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziţia custozilor un raport de cercetare.

Art. 78. Persoanele fizice sau juridice, care obţin acordul Custodelui conform art. 77. au obligaţia să nu modifice sau deterioreze habitatele, flora, fauna sau să aducă prejudicii proprietarilor/administratorilor terenurilor şi să pună, la dispoziţia Custodelui, un raport de activitate la finalizarea cercetărilor.

Art. 79. În cazul temelor de cercetare care necesită date/informaţii privind aria, furnizate de custozi, se va încheia un contract cu cei care derulează tema, contract care să asigure accesul custozilor la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a ariei. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract.

III.2. Protecţia mediului, florei, faunei şi habitatelor în Aria ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor

Art. 80. Stabilirea şi aplicarea măsurilor de management ale Ariei ROSPA0027 - Dealurile Homoroadelor va lua în considerare interesele comunităţilor locale, fiind consultaţi în aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare durabilă a resurselor naturale.

Art. 81. Este interzisă incendierea vegetaţiei, în afara cazurilor prevăzute de lege.

Art. 82. Este interzisă distrugerea sau degradarea voită sau involuntară, prin orice mijloace, a habitatelor formate din stuf, papură, rogozuri sau alte plante emerse, precum şi a plantelor ierbacee, a arborilor şi arbuştilor din habitatele silvice.

Art. 83. Este interzisă distrugerea sau colectarea cuiburilor şi ouălor, capturarea sau omorârea puilor şi păsărilor adulte.

Art. 84. Este interzisă colectarea fără autorizaţie a plantelor ierboase şi ciupercilor.

Art. 85. Este interzisă degradarea sau extragerea panourilor şi a celorlalte inscripţii ale Ariei.

Art. 86. Este interzisă evacuarea dejecţiilor sau ale altor deşeuri provenite din orice activitate în Arie, cu excepţia gunoiului de grajd utilizat în tehnologiile agricole tradiţionale.

Art. 87. Este interzis spălatul (de autoturisme, rufe, animale, recipienţi, etc.) şi utilizarea detergenţilor în apele de pe cuprinsul Ariei.

III.3. Finanţarea activităţilor în Aria ROSPA0027 – Dealurile Homoroadelor

Art. 88. Finanţarea activităţilor Custodelui se poate face prin fonduri provenite din:

1. bugetul de stat sau al autorităţilor publice;

2. activităţi proprii, din sistemul de tarifare (conform anexei nr. 10) şi amenzi ale Custodelui;

3. proiecte de finanţare elaborate de Custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale;

4. subvenţii, donaţii, sponsorizări etc.

CAPITOLUL IV. SANCŢIUNI

Art. 89. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 90. Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

Art. 91. Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului Regulament vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”.

Art. 92. Cuantumul amenzilor este cea stabilită prin legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate în vigoare.

Art. 93. (1) Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancţionate conform cu legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate, se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către custozii legitimaţi şi persoanele împuternicite prin alte acte normative specifice.

(2) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.

Art. 94. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzii.

Art. 95. Prevederile articolului precedent se completează cu dispoziţiile Ordonanţei nr. 2 din 12 iulie 2001 aprobată şi modificată prin Legea nr.180/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 96. Aplicarea prezentului Regulament se face de către Custozi şi de către personalul organelor statului cu competenţe în zonă.

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE

Art. 97. Planurile şi programele care pot avea efecte asupra speciilor şi habitatelor Sitului şi vecinătăţii acestuia vor fi supuse avizării de către Custode.

Art. 98. Orice activitate sau lucrare susceptibilă să genereze un impact negativ asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar din Arie şi din vecinătatea acestuia va fi supusă avizării Custodelui.

Art. 99. Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul Ariei, indiferent de forma de proprietate.

Art. 100. Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a furniza informaţiile sau datele solicitate de Custode, în vederea unui management eficient al Ariei.

Art. 101. Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să asiste personalul Custodelui în activitatea de verificare şi control şi a facilita controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de probe.

Art. 102. Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a

personalului de control al Custodelui.

Art. 103. În cazul producerii unor fenomene de forţă majoră (inundaţii, incendii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării prealabile a Custodelui.

Art. 104. Aria şi Zonele de Dezvoltare Durabilă vor fi evidenţiate în mod obligatoriu în planurile

naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi urbanism.

Art. 105. Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea publică pentru protecţia mediului, la propunerea Custodelui.

Art. 106. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 107. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina web a Sitului:

www.geopark-persani.ro , http://ospbaraolt.webs.com, www.vargyasszoros.org prin afişare la primăriile UAT - urilor care au teritorii în cuprinsul ariei şi la sediile APM Braşov, Covasna & Harghita.

Anexele regulamentului:

1 – Harta administrativă a ariei protejate

2 – Harta fizică a Dealurilor Homoroadelor cu ariile protejate incluse

3 – Harta Zonei Carstice Vârghiş

4 – Harta Zonei Geologice – Miniere Racoş

5 – Harta Carierei Brazi – Racoş

6 – Harta Carierei MTTc cu Monumentul Naturii Coloanele de bazalt de la Racoş

7 – Harta Carierei de Scorie Bazaltică Dealul Hegheş – Racoş

8 – Harta Zonei Umede Sânpaul

9 – Lista echipamentului speologic individual, nivel minim

10 – Lista de tarifare

Anexa 9 la Regulamentul Ariei de protecţie specială avifaunistică

- ROSPA0027 -

DEALURILE HOMOROADELOR

Lista echipamentului speologic individual, nivel minim:

 1.  
  1.  
   1.  
    1. Cască cu jugulară în formă de Y, cu două surse de lumină independente şi funcţionale (electric şi acetilenic, sau 2 frontale electrice separate din care una va fi folosită în sistem principal, va avea un nivel de iluminare similar cu o frontală de tip Duo Led 14 şi va fi fixată permanent pe cască, prin suporturi neinflamabile). Nu sunt acceptate ca sistem principal de iluminat frontale fără specificaţii tehnice: tezistenţă la umezeală, şocuri, autonomie;

    2. Accesorii (desfundător de brener, brener, becuri şi acumulatori sau baterii de rezervă);

    3. Echipament de preotecţie – combinezon speologic şi cizme de cauciuc;

    4. Lenjerie de corp – subcombinezon cu proprietăţi termice;

    5. Sac de transport materiale;

    6. Folie de supravieţuire;

    7. Sac pentru reziduri de carbide şi sac menajer pentru alte deşeuri.
Anexa nr. 10 la Regulamentul Ariei de protecţie specială avifaunistică

- ROSPA0027 -

DEALURILE HOMOROADELORTIPUL ŞI CUANTUMUL TARIFELOR

aplicabile referitor la

aria ROSPA0027 - Dealurile Homoroadelor

şi

situl ROSCI0036 – Cheile VârghişuluiNr. crt.

Tipuri de tarife

Valoare

- lei -

Observaţii

1.

Tarif de vizitare

10

50% reducere pt. elevi, studenţi şi pensionari

2.

Tarif de analiză a documentaţiei

 1. persoane fizice

 2. persoane juridice


100 – 500

200 – 1.500

În funcţie de complexitatea documentaţiei

3.

Tarif filmare în scop comercial

100 - 500

Pe zi

4.

Tarif de fotografiere în scop comercial

100 - 300

Pe zi

Măsuri minime de conservare

 

Members Area

Recent Blog Entries

Upcoming Events

Contactati-ne!

Newest Members

Featured Products